تحلیل بهره‌وری­های جزئی مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از برنامه­ریزی ریاضی

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

بهره‌وری اندازه نسبی کمی و کیفی خروجی­ها به ورودی­های مورد نیاز در تولید و با تقسیم متوسط خروجی در هر دوره بر هزینه­های کل منابع در آن دوره محاسبه می­شود

تحلیل بهره‌وری­های جزئی مجتمع فسفات اسفوردی با استفاده از برنامه­ریزی ریاضی

فیروز خدایاری، دانشجوی کارشناسی ارشد بررسی­های فنی و اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

f.khodayari@modares.ac.iri

احمدرضا صیادی، استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

sayadi@modares.ac.ir

علی رجب زاده، استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

alirajabzadeh@gmail.com

محمدرضا سلطانی، دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

mrsoltany@yahoo.com

چکیده :

بهره‌وری اندازه نسبی کمی و کیفی خروجی­ها به ورودی­های مورد نیاز در تولید و با تقسیم متوسط خروجی در هر دوره بر هزینه­های کل منابع در آن دوره محاسبه می­شود، بهره‌وری یک عامل تعیین کننده حیاتی در کارایی هزینه است. افزایش بهره‌وری با کاهش مصرف نسبی نهاده­های تولید، افزایش سودآوری، کاهش عمومی قیمت‌ها و در نهایت با افزایش تولید ناخالص داخلی همراه است. علی­رغم اهمیت بهره­وری، کمتر به ارائه مدل­های کمی برای اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری در خصوص شرکت­های معدنی پرداخته شده است. برنامه‌ریزی کسری یکی از انواع برنامه‌ریزی ریاضی است که در آن، تابع هدف به صورت یک کسر یا نسبت دو تابع است که این توابع می‌توانند توابعی خطی یا غیر خطی از متغیرهای تصمیم باشند. در این مقاله با استفاده از مدل­سازی ریاضی، بهره‌وری­های جزئی مجتمع فسفات اسفوردی طی یک دوره 4 ساله مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهند که سوخت مصرفی با شاخص 99/124 بیشترین  و بخش فرآوری ماده معدنی با شاخص 5/3 کمترین بهره‌وری را داشته­اند.

کلید واژه ها: بهره‌وری، برنامه­ریزی کسری، شرکت معدنی، مجتمع فسفات اسفوردی

کلید واژه ها: سایر موارد