بهینه سازی عملیات حفاری مغزه گیری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

در تصمیم ­گیری چند معیاره کلاسیک سعی می­شود که تاثیر عوامل مختلف در تصمیم­گیری با استفاده از مفاهیم ریاضی محاسبه شود

بهینه سازی عملیات حفاری مغزه گیری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

ناصر مدنی اصفهانی، کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، شرکت مهندسین مشاور طاها، Naser.Madani@yahoo.com

بهزاد حیدری، کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، شرکت مهندسین مشاور طاها، Heidari_ab@yahoo.com

 چکیده :

در تصمیم ­گیری چند معیاره کلاسیک سعی می­شود که تاثیر عوامل مختلف در تصمیم­گیری با استفاده از مفاهیم ریاضی محاسبه شود. اما بیان بسیاری از عوامل با منطق ریاضی کلاسیک امکان پذیر نیست. از طرف دیگر همیشه در دنیای واقعی عدم قطعیت وجود داشته است. بنابراین در بسیاری موارد، تمام یا قسمتی از داده­های یک مساله تصمیم­گیری چند معیاره، فازی هستند. نارسایی­ها و محدودیت­هایی که در روش تصمیم­گیری چند معیاره کلاسیک وجود دارد باعث شده که تصمیم­گیری چند معیاره فازی معرفی شود. از میان این روشهای تصمیم­گیری فازی، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) به دلیل استفاده از یک بازه به جای یک عدد ثابت در قضاوت­ها توسعه بیشتری یافته است. کارگاه حفاری کوثر متعلق به شرکت طاها، شامل سه سایت حفاری مغزه­گیری فعال می­باشد که در حال انجام عملیات حفاری مغزه­گیری بر روی کانسارهای مس پورفیری کمربند ماگماتیک ارومیه- دختر است. علاوه بر تاثیر  پارامترهایی مثل عوامل مکانیکی، ویژگی طبقات و بازدهی ماشین و ...، در روند حفاری مغزه گیری، عامل مهمی که در مطالعات قبلی نادیده گرفته شده است، میزان توقفات است که کاهش آنها تاثیر بسزایی در بهینه سازی روند حفاری دارد. در این پژوهش، ابتدا نوع توقفات به صورت تجربی در چندین سال شناسایی و میزان آنها برای سال کاری اخیر محاسبه و ثبت شده است سپس با استفاده از روش متخصصین (Experts) و نظرسنجی از پانزده متخصص حفاری مغزه گیری، میزان اهمیت توقفات تعیین شد؛ سپس به منظور کمی کردن آنها از نقطه نظر اهمیت با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی (FAHP)، هر یک از توقفات رتبه بندی و در نهایت سه توقف: خرابی دستگاه، نبود اکیپ حفاری، نبود آب؛ به عنوان بالاترین توقفات موثر در روند حفاری مغزه گیری انتخاب شدند و جهت مدیریت بهتر سایت ها، راهکارهایی جهت کاهش این سه توقف ارائه گردید که در نهایت منجر به بهینه سازی روند حفاری و افزایش راندمان خواهد شد.

کلید واژه ها: روش تحلیل سلسله مراتبی، حفاری مغزه گیری، رتبه بندی، توقفات

کلید واژه ها: سایر موارد