تغییرات مینرالوژی پریدوتیت­های کمپلکس افیولیتی فنوج، مکران، جنوب خاوری ایران

توالى گوشته­اى رخنمون یافته در باختر فنوج، دربردارنده لرزولیت و هارزبورژیت پورفیروکلاستیک کلینوپیروکسن­دار در ترازهاى پایین­تر توالى و لرزولیت

تغییرات مینرالوژی پریدوتیت­های کمپلکس افیولیتی فنوج، مکران، جنوب خاوری ایران

*1 محمدالیاس مسلم­پور، گروه زمین­شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران و دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 memoslempour@yahoo.com

 2 مرتضی خلعت­بری جعفری، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران Khalat1965@live.com

 چکیده:

توالی گوشته­ای رخنمون یافته در باختر فنوج، دربردارنده لرزولیت و هارزبورژیت پورفیروکلاستیک کلینوپیروکسن­دار در ترازهای پایین­تر توالی و لرزولیت ریزبلور با کانی­های نوظهور همراه با عدسی­های کرومیتیت در بالای توالی است. بررسی­های پتروگرافی و داده­های مایکروپروپ، شواهدی از فعل و انفعالات پریدوتیت/مذاب، فرآیندهای پس از ذوب و فعل و انفعالات ساب­سالیدوس را نشان می­دهند که با ظهور دو نسل از کانی­ها همراه بوده است. نسل اول شامل کانی­های اولیه الیوین و پیروکسن­اند که متحمل دگرشکلی شده­اند و نسل دوم دربردارنده کانی­های الیوین، پیروکسن و آمفیبول­اند که به صورت نئوفورمه و ریزبلور و یا انکلوزیون تظاهر یافته­اند. بر اساس تفسیر داده­های مایکروپروپ، گروه نخست خصوصیات آبیسال و گروه دوم ویژگی­های پریدوتیت­های افیولیت­های سوپراسابداکشن را دارا هستند. تلفیق این داده­ها و بررسی نتایج آنالیزهای شیمیائی نشان می­دهد که پریدوتیت­های کمپلکس افیولیتی فنوج، بقایای گوشته­ای مورب تهی شده­اند که ذوب بخشی 5 الی 15 درصدی را تحمل نموده­اند. این شواهد گویای پتروژنز متفاوت پریدوتیت­های این منطقه و گذر آن­ها از پریدوتیت­های نوع آبیسال به سوی سوپراسابداکشن است و می تواند معرف یک حوضه اقیانوسی با ویژگی­های مناطق پشت کمانی باشد.

کلید واژه ها:فنوج، مکران، افیولیت، گوشته، الترامافیک، اسپینل

 

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان