بررسی چگونگی و علل ایجاد خسارت به جاده جندق-معلمان در محیط پلایا

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده یاسر خراشادیزاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Evaluating the agent of damages threaten the jandagh-moalleman road on the playa environment

Abstract

In this survey many surface and subsurface specimens have collected from different parts of playa for laboratory tests (such as: soluble material, Aterberg limit, Hydrometer, direct shear, porosity and etc.) to determining geological engineering characteristics of the area. Many profiles of collapse and settlement parts have made to show the agent of damages. As a general rule two layer is determine in this area. The upper layer is called “Salt layer with high porosity” and the lower layer is called “High saline soft black mud” The component and engineering characteristics of each layer is mentioned in the main text.

Results show that the porosity and amount of solution material especially in top layer is extremely high, in other hand the rate of solubility and leaching of this layer is very high. Thus a light rainfall can solve a large amount of this material, omitting a big volume of sub grade and cause to collapse construction material of the road(fig ۱). The lower layer is very low in plastic characteristics, weak in strength and high in soluble material. This layer has classified to high soluble soils and intermediate in liquefiable soil.


چکیده :

در این بررسی از مناطق مختلف پلایا در مسیر جاده نمونه برداری سطحی و زیرسطحی جهت انجام آزمایشات مختلف (درصد مواد انحلالی،حدود آتربرگ، هیدرومتری، برش مستقیم، تخلخل و..) برای تعیین خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی منطقه صورت پذیرفت. همچنین پروفیل‌هایی از محل تخریب‌های ایجاد شده در جاده و چگونگی ایجاد خصارت تهیه گردید تا ضمن تعیین عوامل اصلی ایجاد خصارت و دیگر عوامل تشدید کننده آن زمینه را برای دستیابی به راهی جهت تثبیت وضعیت موجود فراهم آورد.

بطور کلی در پروفیل عمقی تهیه شده از منطقه دو لایه اصلی قابل مشاهده است قشر رویی بنام Salt layer with high porosity و لایه زیرین بنام High saline soft black mud نام گذاری شده است. مواد تشکیل دهنده هر کدام و خصوصیات مهندسی آنها در متن اصلی آورده شده است.

بررسی‌ها حاکی از این است که میزان تخلخل و مواد انحلالی بخصوص در لایه رویی فوق‌العاده بالا بوده و از طرفی سرعت انحلال و شسته شدن مواد مزبور بسیار بسیار بالا ارزیابی شده است. بطوری که تنها ریزش یک بارندگی نه چندان شدید قادر است باعث انحلال و حذف حجم قابل توجهی از مواد از مواد بستر راه شده و موجبات سقوط مصالح رافراهم ‌آورد(شکل1). لایه زیرین دارای خواص خمیری بسیار پائین، مقاومت ضعیف و مواد انحلالی قابل توجه می‌باشد. این لایه نیز در رده بسیار انحلال پذیر و همچنین از لحاظ واگرایی و روانگرایی در رده بینابین قرار میگیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد