ژئوشیمی زیست محیطی سنگ ، خاک ، آب و گیاه در محدوده شهری کرمان

به منظور بررسی ژئوشیمی زیست محیطی در محدوده ورقه ۱:۵۰۰۰۰ کرمان

ژئوشیمی زیست محیطی سنگ ، خاک ، آب و گیاه در محدوده شهری کرمان

حبیبه عطاپور ، دکتری زمین شناسی اقتصادی، سازمان زمین شناسی کشور ، مدیریت کرمان ، hatapour@ yahoo.com

مژگان طاهری،دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی،کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،مدیریت کرمان، taherisis@yahoo.com

فرح رحمانی ، مرکز پژوهشهای زمین شناسی پزشکی ، سازمان زمین شناسی کشور، farahrahmany@yahoo.com

 چکیده :

به منظور بررسی ژئوشیمی زیست محیطی در محدوده ورقه 1:50000 کرمان ، تعداد 50 نمونه سنگ ، 210 نمونه خاک ، 50 نمونه گیاه ( برگ درختان و برگ ، ریشه و دانه بوته ها ی خودرو و سبزیهای خوراکی ) و 50 نمونه از آبهای زیرزمینی در محدوده سفره آب زیرزمینی شهر کرمان و حومه برداشت گردید. نمونه ها پس از آماده سازی و تجزیه شیمیایی به روش ICP- OES  و جذب اتمی ، پردازش گردید. بر این اساس در سنگها ، عیار مس (8 گرم در تن) ،سرب (7/19گرم در تن) و روی (3/57 گرم در تن) در سنگها  و در خاکهای برجا ، مقدار مس (15/20 گرم در تن) ، سرب (7/27 گرم در تن) و روی ( 14/71  ، گرم در تن) با میانگین جهانی قابل مقایسه می باشد .

عیار بالای عناصر S (0.25 ppm), Pb (84.3 ppm), Zn (250.3 ppm), Ag (0.68 ppm), Rb (983 ppm), B  (158 ppm), Hg (0.23 ppm) در خاکهای مجاور جایگاههای عرضه سوخت ،S (0.75 ppm), Cu (715 ppm), Pb (10125 ppm), Zn (275 ppm), Ag (1.02 ppm), Sn (100.3 ppm), Cd (0.71 ppm), Rb (1059 ppm), Li (70.4 ppm), Hg (0.22 ppm), As (19.6 ppm)  در نمونه های خاک مجاور کارگاههای باطری سازی و  S (0.38 ppm), Cu (204 ppm), Pb (318 ppm), Zn (309 ppm), Ag (1.08 ppm), Ba (2086 ppm), Rb (1218 ppm), Li (80.12 ppm), B (115.44 ppm), Hg (0.25 ppm), As (20.3 ppm), Sb (4.65 ppm)   در خاک اطراف کارگاههای صافکاری و نقاشی خودروها بیشترین آلودگی از عناصر سنگین را نشان می دهد. ضایعات ساختمانی  تخلیه شده در اطراف شهر نیز عناصر  S (7.58 ppm), Pb (391 ppm), Zn (274 ppm), Ag (0.28 ppm), Rb (807 ppm), Sr (651 ppm), As (5.3 ppm), Sb (0.24 ppm)   را به خاک انتقال داده و باعث آلودگی خاک اطراف شهر می گردد.نمونه های گیاهی و آب زیرزمینی برداشت شده نیزآلودگی  معنی داری را نشان نمی دهد.

کلید واژه ها: ژئوشیمی زیست محیطی،  خاک ، گیاه ، آب زیرزمینی ، آلودگی

کلید واژه ها: کرمان