بررسی آلودگی طبیعی فلزات سنگین خاک­های برجای جنوب غرب گرگان

در تحقیق حاضر پتانسیل برخی از آلاینده های مهم فلزی نظیر

بررسی آلودگی طبیعی فلزات سنگین خاک­های برجای جنوب غرب گرگان

مجتبی گراوند، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی از دانشگاه صنعتی شاهرود، geravand.mojtaba@gmail.com

ناصر حافظی مقدس، دکتری زمین شناسی مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس، 1380، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، nhafezi@shahroodut.ac.ir

حبیب الله قاسمی، دکتری پترولوژی از دانشگاه تربیت مدرس، 1379، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود،  h-ghasemi@shahroodut.ac.ir

بهناز دهرآزما، دکتری مهندسی محیط زیست از دانشگاه کنکوردیای کانادا، 1384، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود،     behnaz_dahrazma@shahroodut.ac.ir

چکیده:

در تحقیق حاضر پتانسیل برخی از آلاینده های مهم فلزی نظیر Fe, Cu, Cr, Co, Pb, Ni, V, As, Cd در خاکهای برجا مجموعه دگرگونی جنوب و غرب گرگان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور هفت نمونه خاک سطحی (عمق cm 40- 20) از افق های خاک برجا در محدوده مورد مطالعه انتخاب شده و میزان تمرکز و آلودگی فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت. اندیس ژئوشیمیایی و شاخص غنی شدگی، به منظور بررسی میزان آلودگی خاکها و سطوح غنی شدگی این فلزات محاسبه گردیدند. بر اساس نتایج حاصل به استثنا مولیبدن و مس تمامی عناصر غنی شدگی اندک و آرسنیک غنی شدگی متوسطی داشته و بر اساس اندیس زمین انباشتگی تنها آلودگی اندکی از آهن، و در مواردی وانادیم مشاهده گردید و خوشبختانه از نظر دیگر عناصر آلودگی مشاهده نشد.

کلید واژه ها: فلزات سنگین، آلودگی طبیعی، خاکهای شیستی، گرگان

کلید واژه ها: گلستان