مکان یابی محل دفن پسماندهای شهر داراب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مواد زائد جامد شهرى جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید انواع این پسماندها باکمیت و کیفیت هاى مختلف

مکان یابی محل دفن پسماندهای شهر داراب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

صغری بهرامی، کارشناسی ارشد زیست محیطی از دانشگاه شیراز، soghra.bahrami@yahoo.com

عزت الله رئیسی، دکترای هیدرولوژی از دانشگاه ایالتی کلرادو، استاد بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز، e_raeisi@yahoo.com

محمد صادق درانی نژاد، کارشناسی ارشد هیدرژئولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز، سازمان آب منطقه ای فارس، omiddorraninejad@yahoo.com

چکیده :

مواد زائد جامد شهری جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید انواع این پسماندها باکمیت و کیفیت های مختلف، یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی عصرحاضر است. محل دفن فعلی زباله های شهر داراب بر روی آبرفت های گراولی- ماسه ای، قرار گرفته است، که این آبرفت ها با ضخامت چند متر بر روی سازند کارستی آسماری واقع شده است. آب کارستی این سازند به عنوان منبع اصلی آب آشامیدنی برای شهر داراب می باشد. شیرابه این پسماندهای جامد ممکن است باعث بدتر شدن کیفیت آب کارستی شود. موضوع اصلی این تحقیق تعیین محل دفن جدید  برای شهر داراب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی می باشد. هفده لایه نقشه به عنوان ورودی به سیستم GIS، شامل  زمین شناسی، نفوذپذیری، کاربری اراضی، عمق آب زیرزمینی، شیب، جاده، مناطق حفاظت شده، چاههای آب شرب، روستا، خطوط انتقال نیرو، و غیره تهیه گردید. بررسی های میدانی، نقشه تهیه شده را تأیید نکرد. مناطق حفاظت شده بوسیله قوانین و شرایط فیزیکی از محدوده مورد مطالعه خارج گردید و آنالیز تصمیم گیری چند معیاره روی لایه های باقی مانده انجام شد. زمین شناسی، نفوذپذیری، فاصله از شهرستان و کاربری اراضی مهمترین معیارهای بکار رفته در این تحقیق می باشد. منطقه مورد مطالعه به 6 کلاس کاملاً مناسب، مناسب، دارای تناسب حدواسط، نامناسب، کاملاً نامناسب و مناطق حذف شده تقسیم بندی گردید. سازند آغاجاری بر اساس همه لایه های ورودی بخصوص، زمین شناسی، کاربری اراضی و فاصله از شهر داراب به عنوان محل مناسب پیشنهادی برای دفن زباله انتخاب گردید. انتخاب محل نهایی نیاز به تحلیل های بیشتر ژئوتکنیکی و هیدرولوژیکی دارد.

کلید واژه ها: مواد جامد زاید شهری، محل دفن، سامانه اطلاعات جغرافیایی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، داراب

کلید واژه ها: فارس