توزیع ژئوشیمیایی و منشاء احتمالی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه بختگان

توزیع ژئو شیمیایی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه بختگان مطالعه گردید تا تمرکز ،گسترش و منشاء احتمالی آنها مشخص شود

توزیع ژئوشیمیایی و منشاء احتمالی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه بختگان

محمود رضا هاشمی نسب،کارشناس اکتشاف،مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز شیراز،Mahmood190@yahoo.com

اردلان افراسیابیان* ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه آزاد شیراز  ardalan_afrasiabian@yahoo.com  

مهرداد کریمی،دکترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،Kmehrdad54@yahoo.com

عطا شاکری ،دکترای زمین شناسی اقتصادی ،shakeri1353@yahoo.com

 چکیده :

توزیع ژئو شیمیایی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه بختگان مطالعه گردید تا تمرکز ،گسترش و منشاء احتمالی آنها مشخص شود.در این پژوهش از روش های آماری مثل  ضریب همبستگی و آنالیز های چند متغیره مانند تحلیل مولفه اصلی pca که وسیله نرم افزار spss 17 انجام می گیرد ،استفاده شده است . میانگین فراوانی فلزات سنگین بدین گونه بوده است :

Cr >Ni> V> Zn >Co> Cu> As> Fe> Pb> P> Mn> Ca> Mo> W> Sb> Ag> Cd

آلودگی خاک بوسیله فاکتور آلودگی اندازگیری شد.کبالت و نیکل آلودگی متوسط و بقیه عناصر آلودگی پائین را نشان می دهند.نتایج فاکتور غنی شدگی نشان داد که استفاده کردن از عنصر کبالت به عنوان زمینه ،میانگین بالاتری از ضریب غنی شدگی را برای آرسنیک و نیکل در مقایسه با مقدار زمینه نشان می دهد.تحلیل مولفه اصلی(PCA) نشان داد که آرسنیک و نیکل دارای منشاء یکسان و انسان زاد و عناصر مس،وانادیم،قلع ،سرب و مولیبدن داران منشاء زمین زاد هستند.

کلید واژه ها : فلزات سنگین،آلودگی،ضریب غنی شدگی،دریاچه بختگان

کلید واژه ها: فارس