مدلسازی تأثیرات زمین شناسی در هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی با استفاده از GIS

جهت پهنه بندی کیفی و بررسی نقش زمین شناسی بر نحوه پراکنش پارمترهای شیمیایی آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی کاشان

مدلسازی تأثیرات زمین شناسی در هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی با استفاده از GIS

بلال اروجی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران OrojiGeo@yahoo.com

عبدالمجیدیعقوب پور،دکترای زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آیوا، استاد بازنشسته دانشگاه تربیت معلم تهران Yaghobpur@gmail.com

بهزاد مهرابی، دکترای ژئوشیمی از دانشگاه لیدز، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران، mehrabi@sabs.tmu.ac.ir

محسن رضایی، دکترای هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز، عضو هیأت عملی دانشگاه تربیت معلم تهران m_rezaei@tmu.ac.ir

 چکیده :

جهت پهنه بندی کیفی و بررسی نقش زمین شناسی بر نحوه پراکنش پارمترهای شیمیایی آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی کاشان در سال 86 از تعداد 61 نقطه از آبخوان دشت نمونه برداری شد. نمونه ها طی دو فصل خشک و مرطوب برداشت و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفتند. داده های حاصل بعد از آماده سازی در محیط عملیاتی اکسل، وارد نرم افزار ArcGis 9.3 شد و لایه های مورد نیاز تهیه و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت. نقشه های هم ارزش هر نمونه در محیط  Arcmap 9.3 و با روش کریجینگ تهیه شد. نتایج نشان می دهد. که نواحی شمالی محدوده مورد مطالعه دارای غلظت بیشتری نسبت به سایر نواحی می باشد. این قسمت از آبخوان دشت، توسط آب های که بعد از فروشست سازند های آهکی مجاور، به سمت پایین دست حرکت می کنند، تغذیه می شوند. همچنین فعالیت های صنعتی، شهری و کشاورزی در بالا رفتن غلظت پارامترهای شیمیایی آب زیرزمینی این قسمت از دشت نیز تأثیر بسزایی دارد. در حالی که نواحی جنوب غربی بدلیل قرار گیری در رخنمون های ولکانیکی دارای کیفیت بهتری هستند. بنابراین نواحی شمال شرقی دارای آب سخت و کیفیت پایین تری نسبت به نواحی دیگر می باشد. پهنه بندی آب زیرزمینی دشت به لحاظ pH نشان می دهد که آبخوان دشت دارای خاصیت قلیایی می باشد. مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، کنترل تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی در نواحی شمال شرقی، می تواند از تشدید آلودگی در منابع آب زیرزمینی این ناحیه از دشت جلوگیری کند.

کلید واژه ها:پهنه بندی، آبخوان کاشان، آلودگی، زمین شناسی ناحیه ای

کلید واژه ها: اصفهان