تخمین مشخصات توده سنگ با استفاده از طبقه‌بندی‌ها در ساختگاه سد قره آغاچ

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهدی صدیقی، کمال گنجعلی پور، محمود هاشمی اصفهانیان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Rock mass characterization by using rock mass classification in Ghare Aghach dam site

Abstract

Abutment and foundation of dams need to investigate thoroughly from engineering geological point of view to get behavior of mass material. The essential part is the estimation of deformation modulus for rock mass which is indeed the heart of the matter for all geologist and geotechnician since the estimation of the modulus using the filed methods is expensive, time-consuming and difficult the modulus normally calculated using the relations suggested by rock mass classification systems. This method has been widely used in various projects. This research work while comparing the currently used classification system such as RMR, RMi, Q, GSI, tends to estimate get a reasonable estimation of the deformation modulus for Ghare Aghach rock mass using the available relation it has been observed that the Q-system evaluation of the rock mass is weaker than RMR while the Q shows the deformation modulus more than RMR. Also RMi and GSI show higher values of the modulus than other classification systems.

چکیده:

تکیه‌گاه‌ و پی سدها نیاز به بررسی‌های زمین شناسی مهندسی جهت مطالعه رفتار سنگها دارد. در این رابطه تخمین مدولهای تغییر شکل الاستیک توده سنگ جزء نیازهای اساسی است که دستیابی به مقادیر دقیق آنها از دغدغه‌های زمین‌شناسان و مهندسان عمران است. از آن جهت که تخمین این مدولها با استفاده از آزمونهای صحرایی پرهزینه و دشوار می‌باشد لذا تعیین این مدولها با استفاده از طبقه‌بندیهای توده سنگ روش ساده‌ایست که امروزه استفاده از آن در پروژه‌های مختلف رو به فزونی است. این نوشتار ضمن مقایسه بین طبقه‌بندیهای رایج امروزی (Q,RMR,GSI,RMi ) با استفاده از رابطه‌های موجود سعی در برآورد کردن مدولهای تغییر شکل الاستیک برای توده سنگهای قره آغاچ دارد.

مشاهدات نشان می‌دهد که Q توده سنگ را ضعیف‌تر از RMR نشان داده ولی مدول تغییر شکل الاستیک بالاتری ‌می‌دهد. RMi وGSI نسبت به دیگر طبقه‌بندیها مقادیرEm بالاتری را نشان می‌دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد