نحوه توزیع و غنی­ شدگی فلزات سنگین در منطقه ونارچ قم

به منظور بررسى احتمال تاثیر بهره بردارى منگنز بر سلامت انسان و محیط ،معدن منگنز ونارچ به عنوان بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه

نحوه توزیع و غنی­ شدگی فلزات سنگین در منطقه ونارچ قم 

وحید رسولی ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران ،  Rasooli4703@gmail.com

سروش مدبری ،دکترای زمین شناسی اقتصادی  ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ، S-modabberi@yahoo.com

مسعود علیپور ، دکترای زمین شناسی اقتصادی ، سازمان زمین شناسی کشور ، alipourasl@gmail.com

چکیده :

به منظور بررسی احتمال تاثیر بهره برداری منگنز بر سلامت انسان و محیط ،معدن منگنز ونارچ به عنوان بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه ، انتخاب شد.بامجاورت روستای ونارچ درفاصله 5/1کیلومتری و پایین دست محدوده معدنی ،فرضیه احتمال وقوع آلودگی در منابع آب و خاک روستا اهمیت بیشتری پیدا کرد. لذابرای بررسی غنی شدگی و توزیع فلزات سنگین بخصوص منگنز تعداد 9نمونه آب از چشمه ها،قنوات و چاههای منطقه، 12 نمونه از محصولات باغی و گیاهان وحشی و 10نمونه خاک از بخش Topsoil))خاک بالایی جمع آوری شد.برای درک بهتر منشا غنی شدگی فلزات در نمونه های خاک ،چندنمونه سنگی از سنگ های سری رسوبی و آتشفشانی منطقه و چند نمونه کانسنگی از معدن منگنز جمع آوری شد.بررسی ها نشان می­دهدخاکهای حوالی معدن فعال نسبت به zn,As,Mn کمی آلوده هستند و در منابع آب و گیاه منطقه نیز آلودگی مشاهده نمی­شود   

کلیدواژه ها: منگنز،غنی شدگی، خاک بالایی، سری رسوبی - آتشفشانی

کلید واژه ها: قم