بررسی پراکندگی غلظت اورانیوم در اراضی شهرستان های شاهرود و دامغان (با نگرش زمین شناسی پزشکی)

اورانیوم یکی از مهمترین مواد پرتوزای طبیعی بوده که هم از لحاظ اقتصادی و هم از جنبه زیست محیطی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

بررسی پراکندگی غلظت اورانیوم در اراضی شهرستان های شاهرود و دامغان (با نگرش زمین شناسی پزشکی)

مرتضی رحیمی، کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی. عضو هیئت مدیره شرکت مهد زمین شاهوار Morteza_rahimi20@yahoo.com

محمدرضا زارع. دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی. Zare.org26@yahoo.com

هادی یگانه. دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی. Hadi.ir1363@yahoo.com

فرج اله فردوست، دکترای ژئوشیمی. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود.  faraj_fardoost@yahoo.com

رضا نعیمی. کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی. مسئول اجرایی پروژه های زیست محیطی شرکت مهد زمین شاهوار. Reza_naeimi_1362@yahoo.com

مرتضی جاویدی. دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی. M2javidi@gmail.com

 چکیده:

 اورانیوم یکی از مهمترین مواد پرتوزای طبیعی بوده که هم از لحاظ اقتصادی و هم از جنبه زیست محیطی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله که برگرفته از نتایج پروژه زمین شناسی پزشکی استان سمنان می باشد، پس از برداشت 342 نمونه خاک از اراضی کشاورزی، شهری و صنعتی و 245 نمونه رسوب آبراهه ای از مناطق دست نخورده طبیعی و یا دارای فعالیت های معدنکاری، آنالیز آنها به روش ICP-OES و سنجش میزان پرتوزایی نمونه ها توسط دستگاه سنتیلومتر، به بررسی پراکندگی غلظت اورانیوم و میزان تشعشع اراضی شهرستان های شاهرود و دامغان پرداخته شد.

نتایج این تحقیق نشان داد غلظت اورانیوم (با میانگین ppm 52/2) در بسیاری از نمونه های خاک، مقادیری بیش از میانگین خاک جهانی (ppm 2) را دارا بوده اند. اورانیوم در نمونه های رسوب آبراهه ای نیز با دارا بودن میانگین غلظت 4.25 ، غلظت هایی بیشتر از میانگین رسوبات جهانی (ppm 1/3) را نشان داد. ولکانیک های ائوسن منطقه شمال طرود – معلمان ضمن دارا بودن مقادیر اورانیوم با حداکثر غلظت ppm 5/28، به دلیل داشتن تشعشع بالای C/S 1500، فراوانی (بیش از 10 برابر حالت طبیعی) سقط جنین را در این منطقه ایجاد نموده است.

کلمات کلیدی: غلظت اورانیوم، آلودگی طبیعی، زمین شناسی پزشکی، سقط جنین.

کلید واژه ها: سمنان