تخمین عمق موهو در منطقه جنوبی استان کرمان با استفاده از دو روش گرانی سنجی و لرزه نگاری(زلزله سنجی)

کی از اهداف مهم علم ژئوفیزیک مطالعه پوسته زمین می­باشد. ازآنجایی ­­که ­روش­های ­ژئوفیزیکی به تنهایی­ دارای ­کاربردهای ­محدودی­ هستند

تخمین عمق موهو در منطقه جنوبی استان کرمان با استفاده از دو روش گرانی سنجی و لرزه نگاری(زلزله سنجی)

روشنک رجبلو، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان، roshanakrajablou@yahoo.com

اصغر تیموریان مطلق، دکتری ژئوفیزیک، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان

Teymoorian_iauh@yahoo.com

عباس عباس زاده شهری، دکتری ژئوفیزیک (زلزله شناسی)،عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد واحداسلامی همدان، abbas4646@yahoo.com , a_abbaszadeh@iauh.ac.ir

 

چکیده:

یکی از اهداف مهم علم ژئوفیزیک مطالعه پوسته زمین می­باشد. ازآنجایی ­­که ­روش­های ­ژئوفیزیکی به تنهایی­ دارای ­کاربردهای ­محدودی­ هستند، در اکثراکتشافات ­ژئوفیزیکی ­از چند ­روش­ ژئوفیزیکی، ­مقایسه­ و تلفیق نتایج آنها­با هم ­استفاده ­می­شود. عمق موهو ­را می­توان با استفاده از داده­های مختلف ژئوفیزیکی تعیین کرد که در این پژوهش  از داده­های گرانی­سنجی­ و لرزه­نگاری استفاده شده است. روش به کار رفته در تخمین عمق موهو به روش گرانی روشی مبتنی بر روش اولدنبرگ-پارکر می­باشد، همچنین باتوجه به ­داده­های زلزله عمق موهو لرزه­ای به روش انکساری زاویه ­باز با توجه به ضخامت هر لایه و سرعت موج در آن لایه و زمین شناسی منطقه تخمین زده می­شود. در نهایت عمق بدست آمده از روش گرانی و لرزه با هم مقایسه می­گردد. این پژوهش در منطقه جنوبی کرمان انجام شده و بیشینه اختلاف جهت تخمین عمق موهو در منطقه 1.6 کیلومتر برآورد شده است.

کلید واژه ها: عمق موهو، گرانی سنجی، زلزله سنجی(لرزه نگاری)،کرمان

کلید واژه ها: کرمان