وارونسازی داده­های الکترومغناطیس هلیکوپتری برگۀ باریکا در آذربایجان غربی

در وارونسازی سریع داده­های الکترومغناطیس هلیکوپتری، می­توان با فرض زمین به صورت یک نیم فضای همگن مقدار مقاومت الکتریکی و عمق متناظر آن را با الگوریتم­های مختلف تعیین کرد

وارونسازی داده­های الکترومغناطیس هلیکوپتری برگۀ باریکا در آذربایجان غربی

محسن شادمان، دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکدۀ فنی، دانشگاه تهران، mohseneshademan@yahoo.com

غلامحسین نوروزی، دانشیار، دانشکدۀ مهندسی معدن، دانشگاه تهران، norouzih@ut.ac.ir

عباس بحرودی، استادیار، دانشکدۀ مهندسی معدن، دانشگاه تهران، bahroudi@ut.ac.ir

حسن خیراللهی، کارشناس ارشد اکتشاف معدن، گروه ژئوفیزیک هوابرد، سازمان زمین شناسی، h.kheyrollahi@gmail.com

چکیده:

در وارونسازی سریع داده­های الکترومغناطیس هلیکوپتری، می­توان با فرض زمین به صورت یک نیم فضای همگن مقدار مقاومت الکتریکی و عمق متناظر آن را با الگوریتم­های مختلف تعیین کرد. در این روش­ها مقدار مقاومت الکتریکی ظاهری و عمق ظاهری از داده­های میدان بدست می­آیند و به عنوان مقادیر ورودی برای الگوریتم وارونسازی سریع تعریف می­شود. از آنجا که داده­های الکترومغناطیس برای فرکانس­های مختلف تهیه می­شود، می­توان با استفاده از خروجی وارونسازی، مقاطع عمقی تهیه کرد. در این مقاله ابتدا نتایج وارونسازی روش­های متفاوت برای مدل­های مصنوعی مختلف تولید شده است پس از آن برای یک خط پرواز در محدودۀ روستای باریکا، واقع در غرب نقشۀ زمین شناسی 1:100,000 آلوت مقاطع عمقی مختلفی تهیه شده است و سپس این مقاطع با توجه به نقشۀ زمین شناسی منطقه تفسیر شده­اند. نتایج حاصل نشان از کارایی بسیار خوب نقشه­های مقاومت ویژه در تعیین زون­های بُرشی دارد. علاوه بر این با استفاده از مقاطع بدست آمده اطلاعاتی قال توجهی مانند نحوۀ گسترش عوارض داخل زمین و شیب رگه­ها با دقت و تفکیک بالایی بدست آمده است. 

کلید واژه ها: وارونسازی سریع، الکترومغناطیس هوابرد، مقطع رسانایی- عمق، باریکا.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى