تفسیر سونداژهای مقاومت‌ویژه آرایش شلومبرژه با روش مقاومت تجمعی

یکی از اهداف سونداژهای الکتریکی، تعیین ناپیوستگیهای عمقی مقاومت ویژه و به عبارت دیگر تعیین مرزهای لایه‌ها و اطلاغاتی در مورد میزان مقاومت ویژه هر یک از لایه‌ها می‌باشد

تفسیر سونداژهای مقاومت‌ویژه آرایش شلومبرژه با روش مقاومت تجمعی

غلامرضا نوروزی، دکتری ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند، gnowrouzi@birjand.ac.ir

حسن ضیاء، کارشناس ارشد آبهای زیر زمینی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

چکیده :

یکی از اهداف سونداژهای الکتریکی، تعیین ناپیوستگیهای عمقی مقاومت ویژه و به عبارت دیگر تعیین مرزهای لایه‌ها و اطلاغاتی در مورد میزان مقاومت ویژه هر یک از لایه‌ها می‌باشد.برای دستیابی به این اهداف روشهای متعددی وجود دارد که روش استفاده از منخنی‌های مشخصه با تکنیک انطباق جزء به جرء از متداول‌ترین روشها است. در این تحقیق برای تعیین مرزهای لایه‌ها و مقاومت ویژه نسبی آنها، از روش معکوس مقاومت تجمعی استفاده شده است. این روش برای آرایش ونر که در آن گسترش عمقی در هر بار گسترش  الکترودی، یکسان می‌باشد، شناخته شده است. در این تحقیق استفاده از این روش برای آرایش شلومبرژه مطرح و به بحث گذاشته شده است. در حل مسئله موجود از برنامه‌نویسی در محیط مطلب استفاده شده و برنامه با داده‌های مصنوعی و داده‌های واقعی اجرا شده است. نتایج حاصل از این روش با روش انطباق جزء به جزء بر منحنی‌های مشخصه مطابقت داده شده که نتایج رضایت بخش بوده است.

کلید واژه ها: مقاومت ویژه تجمعی، آرایش شلومبرژه، ناپیوستگیهای مقاومت ویژه،

کلید واژه ها: سایر موارد