آزمایش CPTu روشی مطمئن جهت شناخت نوع لایه های خاک در رسوبات نرم دریاچه ارومیه (ساختگاه میانگذر شهیدکلانتری)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمدرضا باغبان گل پسند - محمدرضا نیکودل
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

CPTu test a reliable method for determination of the kind of the subsurface layers in Uromieh Lake

M.R.B.Golpasand-M.R.Nikoudel

Abstract

Determination of kind of subsurface layers, in location of civil constructions, is one of initial and essential requirements to evaluate the engineering properties of these layers. For this reason, several direct and indirect discovery methods are presented. Direct methods (for example disturbed and undisturbed sampling) are very careful methods but in cases that sampling is not possible, indirect methods are used. One of this indirect methods is using of CPTu test, cone penetration test with pore water pressure measuring. The purpose of this test is evaluating of engineering properties of soil and one of applications of this test is determining of kind or composition of subsurface layers. In this paper type of subsurface layers in Uromieh Lake are determined using CPTu test.چکیده

تعیین نوع لایه های تحتانی یا به عبارت بهتر شناخت جنس آنها در محل اجرای سازه های مهندسی اولین قدم درجهت ارزیابی خصوصیات مهندسی آنها و جزء الزامات هر پروژه و یکی از اساسی ترین کارها در زمینه زمین شناسی مهندسی میباشد.به این منظور روشهای اکتشافی مستقیم و غیر مستقیم متعددی وجود دارد. روشهای مستقیم مانند نمونه گیری (دست خورده یا دست نخورده) از دقت قابل ملاحظه­ای برخوردار هستند ولی در مواردی که نمونه برداری به هرعلت امکانپذیر نباشد، از روشهای غیرمستقیم استفاده میشود. یکی از این روشهای غیرمستقیم استفاده از دستگاه آزمایش CPTu (آزمایش نفوذمخروط همراه با اندازه‌گیری فشارآب حفره­ای یا پیزوکن)میباشد. هدف از این آزمایش ارزیابی پارامترهای مهندسی خاکها است ولی یکی از اولیه‌ترین کاربرد های آن شناخت نوع لایه های خاک میباشد. نوشتار حاضر به بررسی شناخت نوع لایه های خاک موجود در دریاچه ارومیه (ساختگاه میانگذر شهید کلانتری) میپردازد

کلید واژه ها: آذربایجان غربى