شناسایی محیط های کانه زایی اورانیوم بوسیله پردازش تصاویر ASTER در حوضه همدان

فن‌آورى سنجش از دور، اطلاعات ارزشمندى را در زمینه اکتشاف مواد معدنى فراهم ساخته است

شناسایی محیط های کانه زایی اورانیوم بوسیله پردازش تصاویر ASTER در حوضه همدان

   معصومه خلج معصومی، دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، گروه دورسنجی مرکز مطالعات کاربردی کرج، Khalajmasoumi@gmail.com

اکرم شاه حسینی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه تهران شمال، گروه دورسنجی مرکز مطالعات کاربردی کرج، Akram.Shahhosseini@gmail.com

   علی بیاتانی، کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS از دانشگاه شهید بهشتی، گروه دورسنجی سازمان زمین شناسی اکتشافات معدنی کشور، Bayatani@gmail.com

نگین فولادی مقدم، کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS از دانشگاه شهید بهشتی @gmail.com N.F.Moghaddam

عباس عین علی، کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه تهران شمال، گروه کواترنری مرکز مطالعات کاربردی کرج، Ab_einali@yah.com

 

چکیده :

فن‌آوری سنجش از دور، اطلاعات ارزشمندی را در زمینه اکتشاف مواد معدنی فراهم ساخته است. منطقه مورد مطالعه (حوضه همدان) در زون ساختاری سنندج-سیرجان و بخشی از کمان ماگمایی ارومیه دختر واقع شده است که نوع واحدهای سنگی، خطواره‌ها و انواع آلتراسیون‌ها، فاکتورهای مهم برای شناسایی محیط‌های مناسب کانه‌زایی اورانیوم در این حوضه می‌باشند. در‌این مقاله برای شناسایی عوارض، از تصاویر ماهواره‌ای Terra سنجنده ASTER با ترکیب‌های باندی مناسب استفاده گردید. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، برای شناسایی محیط‌های مناسب کانه‌زایی اورانیوم، واحدهای سنگی (ماسه سنگ، کنگلومرا و شیل)، انواع آلتراسیون (آرژیلیک، اکسید آهن، سیلیسی و کربنات ها) و خطواره‌ها (گسل‌ها، محور چین‌ها و...) مورد بررسی قرار گرفت. واحد‌های ماسه سنگ، شیل و کنگلومرایی بهترین آشکارسازی را در باندهای 6و3و1 داشته‌اند، که ترکیب‌های باندی به دست آمده بترتیب اولویت 631 RGB=، 316 RGB= RGB=136 RGB=731 با آشکارسازی Equalization  و Linear  می‌باشند. جدا‌سازی ساختارها با استفاده از دو روش تفسیر بصری و مؤلفه‌های استاندارد(PCA) انجام گرفته است. در روش تفسیر چشمی از ترکیب باندی (RGB(431,741 و روش مؤلفه‌های استاندارد بکمک فیلترهای جهتی Directional استفاده شد. در تفکیک انواع آلتراسیون‌ها از روش‌های LS-Fit، SAM، Match Filtering، SFF و نسبت باندی استفاده گردید. بهترین روش‌ها در شناسایی آلتراسیون‌های  آرژلیک LS-Fit و SAM،اکسیدهای آهن و سیلیسی بترتیب نسبت باندی 1/2 و 12/13 و کربنات‌ها از پنج روش ذکر شده می‌باشند.

کلید واژه ها:کانه زایی، اورانیوم، تصاویر ماهواره ای استر، حوضه همدان

 

کلید واژه ها: همدان