تأثیر مشخصات بافتی بر مقاومت فشاری تک محوری سنگ­ها

در این مقاله، به منظور ارزیابی تأثیر بافت بر مقاومت فشاری تک محوری سنگ­ها، تعداد هفت نمونه سنگ کربناته مورد بررسی قرار گرفتند.

تأثیر مشخصات بافتی بر مقاومت فشاری تک محوری سنگ­ها

نرگس قیصری، دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج، دانشگاه صنعتی شاهرود، narges_gheisari@yahoo.com

محمد عطایی، دکتری استخراج معدن از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، ataei@shahroodut.ac.ir

فرهنگ سرشکی، دکتری استخراج معدن از دانشگاه ولونگونگ استرالیا، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، farhang@shahroodut.ac.ir

رضا میکائیل، دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

 چکیده :

در این مقاله، به منظور ارزیابی تأثیر بافت بر مقاومت فشاری تک محوری سنگ­ها، تعداد هفت نمونه سنگ کربناته مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا از هر سنگ مورد مطالعه، یک مقطع نازک میکروسکوپی تهیه شد، و در مرحله بعد از هر مقطع در زیر میکروسکوپ عکس گرفته شد، سپس عکس­های مذکور با ورود به نرم افزار اتوکد دیجیتایز شدند. سپس مساحت، محیط، قطر بزرگ و قطر کوچک دانه­ها تعیین شده است. پس از انجام مراحل فوق، مقاومت فشاری سنگ‌ها در آزمایشگاه تعیین شد. در پایان، ارتباط بین مشخصات بافتی و مقاومت فشاری سنگ‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و روابط ریاضی مربوطه ارائه شده است.

کلید واژه ها: بافت­ سنگ، مشخصات بافتی، مقاومت فشاری، نرم افزار اتوکد

 

کلید واژه ها: سایر موارد