ارزیابی اثر pH محلول بر روی دوام ماسه سنگهای آغاجاری

سازند آغاجاری در جنوب و جنوب غرب ایران گسترش وسیعی دارد بطوریکه ماسه سنگهای آن به عنوان سنگ ساختمانی،

ارزیابی اثر pH محلول بر روی دوام ماسه سنگهای آغاجاری

محمدحسین قبادی1، ساجدالدین موسوی1*

گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

amirghobadi@yahoo.com

sajed_ms@yahoo.com

چکیده :

سازند آغاجاری در جنوب و جنوب غرب ایران گسترش وسیعی دارد بطوریکه ماسه سنگهای آن به عنوان سنگ ساختمانی، در ساخت و سازهای شهری خصوصاً در کلانشهر اهواز استفاده فراوان دارد. به همین دلیل آگاهی و شناخت رفتار دوام این سنگها تحت شرایط هوای آلوده اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق  با هدف بررسی نقش اسیدیته محلول در دوام ماسه سنگهای آغاجاری، نمونه های ماسه سنگی از محل تاقدیس های اهواز و هفتکل انتخاب شده اند. خواص پتروگرافی، فیزیکی و دوام آنها در pH های 5/1، 3، 5، 8، 10 و 12 در 15 سیکل تعیین شده است. نتایج حاصل از این تحقیق موید آن است که دوام ماسه سنگهای مورد آزمایش با خواص سنگ شناسی و فیزیکی آنها ارتباط دارد بطوریکه افزایش خرده سنگهای کربناته و درصد تخلخل باعث کاهش دوام ماسه سنگهای اهواز شده است. در این سنگها با کاهش اسیدیته شاخص دوام هر دو نوع ماسه سنگ کاهش می یابد. درحالیکه در pHهای بازی شاخص دوام  ماسه سنگهای هفتکل افزایش پیدا می کند شاخص دوام ماسه سنگهای اهواز روند نزولی دارد. نتایج حاصل از آزمایش دوام این ماسه سنگها در 15 سیکل، موید آن است که با افزایش تعداد سیکلهای تر و خشک شدگی، شاخص دوام بخصوص در محیطهای اسیدی بشدت کاهش می یابد.با توجه به نتایج بدست آمده، ماسه سنگ اهواز از مقاومت کمتری در برابر هوازدگی برخوردار است بنحویکه استفاده از آن در ساخت و سازهای شهری و دیگر پروژه های عمرانی توصیه نمی شود. 

کلید واژه ها: ماسه سنگ، سازند آغاجاری، هفتکل، اهواز، دوام، اسیدیته.

کلید واژه ها: خوزستان