رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری حوضه آبریز عشق آباد – سوله (جنوب غرب قوچان)

حوضه آبریز عشق آباد – سوله با مساحت ۳۶۵/۸۱ کیلومتر مربع واقع در جنوب غرب قوچان، شامل مجموعه ای از نهشته های گراولی،

رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری حوضه آبریز عشق آباد – سوله (جنوب غرب قوچان)

سمیرا تقدیسی نیک بخت، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، Samira_Taghdisi@yahoo.com

محمد حسین محمودی قرائی، دکتری، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

اسداله محبوبی، دکتری، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

محمد خانه باد،‌کارشناسی ارشد، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

عفت پاسبان، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

چکیده :

حوضه آبریز عشق آبادسوله با مساحت 365/81 کیلومتر مربع واقع در جنوب غرب قوچان، شامل مجموعه ای از نهشته های گراولی، ماسه ای و گلی است و از شش رخساره رسوبی گراول ماتریکس پشتیبان (Gmm)، گراول دانه پشتیبان (Gcm)، گراول با لایه بندی افقی (Gh)، ماسه با لایه بندی افقی (Sh)، گل لامیناسیون دار (Fl) و گل توده ای (Fm) تشکیل شده است. رخساره های موجود در شش عنصر ساختاری کانال (CH)، اشکال بستر ماسه ای (SB)، جریان گراویته ای (SG)، بار گراولی و اشکال لایه ای (GB)، صفحات ماسه ای لامینه ای  (LS) و رسوبات ریز خارج از کانال (FF) شکل گرفته اند. بر اساس مجموعه های رخساره ای و عناصر ساختاری، مدل رسوبی رودخانه عشق آباد – سوله بریده بریده با بار بستر گراولی است. 

کلید واژه ها: رخساره های رسوبی، عناصر ساختاری، بریده بریده، بار بستر گراولی

کلید واژه ها: خراسان رضوى