تنوع توپوگرافی: عاملی کنترل کننده در هندسه سطحی گسلش امتدادلغز

در زایش و توسعه پهنه های گسلی امتدادلغز نقش توپوگرافی تاکنون به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است

تنوع توپوگرافی: عاملی کنترل کننده در هندسه سطحی گسلش امتدادلغز

چاوه ری بایزیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان، ch.baizidi@gmail.com

مهدیه دین پناه، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان،dinpanah777@gmail.com

سیّدسعیدالرّضا اسلامی، دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان،eslami@du.ac.ir

 چکیده :

در زایش و توسعه پهنه های گسلی امتدادلغز نقش توپوگرافی تاکنون به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق، موقعیت های مکانی مختلف ارتفاعات نسبت به جهت جابه جایی شبیه سازی گردید و نتایج، تفاوت های قابل ملاحظه ای با آزمایش مدل مسطح (بدون توپوگرافی) داشت. بنابراین تأثیر عامل تنوع توپوگرافی بر هندسه قطعات گسل امتدادلغز در لایه های سطحی قابل توجه می باشد. با توجه به دلایل فوق الذکر، می توان یکی از دلایل تنوع آرایه های گسلی امتدادلغز در سطح زمین را تنوع توپوگرافی سطح زمین دانست.

   کلید واژه ها: توپوگرافی، گسل امتدادلغز، مدل کیک رسی، تکتونیک تجربی

کلید واژه ها: سایر موارد