بررسی پارامترهای تاثیرگذار مواد قرضه بر ترک خوردگی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فریدون قدیمی عروس محله
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Abstract
In this research , we studied initial material properties over cracking Sarogh dam. We selected minture of coarse and fine grain for body of dam, then determined the role of graining , plasticity and brecia strenghth initial material over cracking dam. Therefore , it denoted we can increase plasticity and it will decrease the probable cracking
a

چکیده:

به منظور بررسی نقش خصوصیات مواد قرضه در ایجاد ترک خوردگی که از عوامل مهم درخرابی در سد خاکی است  به بررسی مواد قرضه سد ساروق پرداخته شد  به خاطر نبود مصالح ریزدانه به مقادیر زیاد و وجود مصالح مخلوط درشت دانه و ریزدانه (شن و ماسه لای و سیلت دار ) با حجم کافی در نزدیکی محل سد ، سد خاکی ساروق به صورت همگن اصلاح شده طراحی شد. .با بررسی         نقش پارامترهایی شامل دانه بندی و خمیری و مقاومت برشی مواد قرضه این سد  در ترک خوردگی مشخص گردید که این عوامل به صورت هماهنگ هم در ایجاد ترک خوردگی و هم با همدیگر ارتباط داشته و می توان با تغییر در یک یا دو خصوصیت ، نقش منفی آنها را در ایجاد    ترک خوردگی ،  کاهش داد . از این نظر افزایش خاصیت خمیری در خاکهای قرضه سد خاکی ساروق ، می تواند با کاهش دادن مقدار مقاومت برشی هسته ، احتمال ترک خوردگی آن را کاهش دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد