تحلیل هندسی ناودیس سهرل و ارتباط آن با گسل تبریز

ناودیس سهرل با درازای ۸ الی ۱۴ کیلومتر و پهنای ۶ الی ۱۰ کیلومتر در چیره شمال باختری- جنوب خاوری یکی از چندین ناودیس

تحلیل هندسی ناودیس سهرل و ارتباط آن با گسل تبریز

مجید باقرنژاد ، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، geologymb@yahoo.com

سجاد عباس علی نژاد ، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب و سنگ شناسی رسوبی ، دانشگاه هرمزگان ، 

 

چکیده :

ناودیس سهرل با درازای 8 الی 14 کیلومتر و پهنای 6 الی 10 کیلومتر در چیره شمال باختری- جنوب خاوری یکی از چندین ناودیس متعدد واقع در شمال باختری تبریز می باشد. سازند قرمز فوقانی ( با سن میوسن) هسته ی این ناودیس را تشکیل میدهد . با توجه به ساختهای رسوبی موجود وپادگانه آبرفتی در قسمت جنوب باختری منطقه محیط رسوبگذاری تشکیلات فوق یک محیط رودخانه ای از نوع مئاندری می باشد در این مقاله هندسه کلی چین بررسی شده و سازو کار چین خوردگی در ارتباط با حرکات کوهزایی آسترین ناشی از حرکت پلیت عربی (به سمت شمال خاوری ) وباز شدن دریای سرخ نسبت داده شده است. با توجه به شکل پذیری مارن ورس وقرار گرفتن آن بین دو نیرو فشارش جنوب باختری (حرکت پلیت عربی ) وشمال خاوری (رشته کوهای قره داغ ) چینهای متعدد  در راستای شمال باختری جنوب خاوری بوجود آمده اند علت کوچک مقیاس بودن این چین وچینهای موجود در منطقه  به وجود گچ ونمک موجود دربخش های پایینی سازند قرمز فوقانی نسبت داده شده است  با توجه به نقشه پراکندگی، گسل های این منطقه از نظر تکتونیکی به عنوان یک منطقه فعال محسوب می شود که تحت تاثیر حرکت گسل تبریز قرار دارد و در اثر عملکرد این گسل و تکتونیک فعال منطقه دیاپیرهای نمکی وگچی داخل طبقات بالا نفوذ و چینهای متعدد کوچک مقیا س را ایجاد کرده است . علت نا متقارن بودن  این چین نیز به نفوذ  همین گنبد های نمکی نسبت داده شده  که سبب افزایش شیب لایه های شمال خاوری چین شده است .

کلید واژه ای : ناودیس سهرل ، گسل تبریز ، فاز آسترین  ، گنبد نمکی

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى