استفاده از ویژگی های ژئو مورفولوژیکی برای تعیین پیشروی عرضی گسلهای معکوس در منطقه جنوب داراب

چین های مرتبط با گسل ، بالای گسلهای فعال توسعه می یابند وهمچنین پیشروی بعدی گسلها منجر به ایجاد چین هاى جدید می شود

استفاده از ویژگی های ژئو مورفولوژیکی برای تعیین پیشروی عرضی گسلهای معکوس در منطقه جنوب داراب

فرشته عابدی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران، abedi1387@yahoo.com

کارگر، شهرام، دانشجوی دکتری، سازمان زمین شناسی شیراز، شیراز، ایران، shahram_kargar_geo@yahoo.com

علی­اصغر مریدی فریمانی، استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران، aamoridi@yahoo.com

محمد­مهدی خطیب، دانشیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران، mmkhtib@yahoo.com

سعید افشاری، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران، saeed.af11@yahoo.com

 

چکیده :

چین های مرتبط با گسل ، بالای گسلهای فعال توسعه می یابند وهمچنین پیشروی بعدی گسلها منجر به ایجاد چین های جدید می شود. ویژگیهای ژئومورفولوژیکی مفید در آهنگ وجهت تکامل پیشرونده بعدی چین های فعال در جهت پیشروی شامل : 1)کاهش چگالی و درجه حفر عمودی آبراهه ها، 2)کاهش در ارتفاع دره های واقع در ارتفاعات، 3)کاهش در برجستگی پروفیل توپوگرافی در طول قله ها، 4) توسعه الگوی آبراهه ای مشخص، 5) دگرشکلی پیشرونده نهشته های جوان تر یا لندفرم ها، 6)کاهش در چرخش و شیب یال جلویی، می باشد. در جنوب داراب، چین های مرتبط با گسل در بالای گسل کوه پهنا، که تاقدیس کوه پهنا را از حوضه ده خیر،پر شده از رسوبات مخروط افکنه ای جدا می کند توسعه یافته اند. با استفاده از مشاهدات صحرایی مابررسی کردیم که هندسه نهشته های رسوبی تحت تاثیر رشد برجستگی ها قرار گرفته است. بر پایه این پیشروی زئومورفولوژیکال تکتونیک و ساختار هماهنگ، یک مدل تکاملی مورفوتکتونیکی پیشنهاد شده است.

کلید واژه ها:( ژئومورفیک،چین های مرتبط گسلی، پیشروی، رسوب، حوضه، داراب)

کلید واژه ها: فارس