تحلیل آماری خصوصیات فرکتالی توالی لرزه­ای در البرز و زاگرس

برای به مدل درآوردن توالی رخداد زمانی حوادث لرزه­ای، فرآیندهای نقطه­ای اتفاقی فرکتال مناسب است،

تحلیل آماری خصوصیات فرکتالی توالی لرزه­ای در البرز و زاگرس

فاطمه طبیبی ، کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه شیراز ،          tabibifatemeh@yahoo.com

احمد زمانی، پروفسور و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز،              zamani-a-geol@yahoo.com

 چکیده:

برای به مدل درآوردن توالی رخداد زمانی حوادث لرزه­ای، فرآیندهای نقطه­ای اتفاقی فرکتال مناسب است، که توصیف کننده خوشه بندی زمانی پدیده می­باشد. رفتار خوشه بندی زمانی داده­های لرزه­ای، از سال 1964 تا 2010 در نواحی البرز و زاگرس در ایران سنجیده شد. تحلیل برد مجدد مقیاس بندی شده که توسط هرست پیشنهاد شد، روشی آماری برای شناسایی مقادیر پایین یا بالایی از خوشه بندی در سری زمانی است. این روش حضور همبستگی زمانی را در نواحی البرز و زاگرس آشکار می­کند. نتایج نشان دهنده درجه بالایی از پایایی و نظم در زاگرس و درجه پایینی از پایایی و نظم در البرز می­باشند. پیشنهاد می­شود، تفاوت مکانیسم دینامیکی حاکم بر فعالیت لرزه­ای نواحی البرز و زاگرس دلیل تغییر پذیری خصوصیات مقیاسی در نواحی مورد مطالعه می­باشد.

کلید واژه ها: زمین لرزه.، البرز.، زاگرس 

 

کلید واژه ها: سایر موارد