شناسایی زمین­ لرزه­های پارینه گسل گلباف با بهره ­گیری از بررسی­های ریخت­ زمین­ساختی

بر پایه مقدار نرخ لغزش سالیانه بر روی گسل­های جنبا و بهره­ گیری از رهیافت­هایی که در دانش­های

شناسایی زمین­ لرزه­های پارینه گسل گلباف با بهره ­گیری از بررسی­های ریخت­ زمین­ساختی

مجتبی بصیری، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین­ساخت، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، mojtaba.basiri@gmail.com

حمید نظری، دکتری پارینه­ لرزه­شناسی از دانشگاه مونت پولیه II فرانسه، استادیار پژوهشکده علوم زمین، h.nazari@gsi.ir

محمد فروتن، دانشجوی دکتری پارینه­لرزه­شناسی، دانشگاه پاریس VI فرانسه، foroutan@gsi.ir

محمدعلی شکری، کارشناس ارشد زمین­ساخت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، m.shokri@gsi.ir

شهریار سلیمانی آزاد، دکتری پارینه­لرزه­شناسی از دانشگاه مونت پولیه II فرانسه، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، shahryar.solaymani@gmail.com

برتراند میر، پروفسور، دانشگاه پاریس VI فرانسه، bertrand.meyer@upmc.fr

میشل سبریر، پروفسور، دانشگاه پاریس VI فرانسه، michel.sebrier@upmc.fr

کریستل لو دورتز، دکتری زمین­ساخت فعال، دانشگاه پاریس VI فرانسه، kristell.le_dortz@upmc.fr

بهنام اویسی، دکتری ریخت­زمین­ساخت از دانشگاه ژوزف فوریه، گرونوبل فرانسه، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، boveisi@yahoo.co.uk

محمدجواد بلورچی، کارشناس ارشد زمین­ساخت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، mjbolourchi@gsi.org.ir

 چکیده:

بر پایه مقدار نرخ لغزش سالیانه بر روی گسل­های جنبا و بهره­ گیری از رهیافت­هایی که در دانش­های     ریخت­ زمین­ساخت و پارینه­ل رزه­شناسی وجود دارد، می­توان شمار زمین­لرزه­های پارینه روی داده در بازه زمانی پلیستوسن پایانی- هولوسن را شناسایی و دوره بازگشت آن­ها را برآورد نمود. در پژوهش پیش روی با کمک این رهیافت 12 زمین­لرزه پارینه بر روی سامانه گسلی گلباف (گوک) در استان کرمان (جنوب خاوری ایران) شناسایی و دوره بازگشت آن­ها بین 900 تا 1300 سال برآورد گردید.

کلید واژه­ ها: ریخت­ زمین­ساخت، زمین­لرزه پارینه، سامانه گسلی گلباف، پارینه­ لرزه ­شناسی، نرخ لغزش، دوره بازگشت

کلید واژه ها: کرمان