تجزیه وتحلیل ساختاری پهنه های برشی شکل پذیر ناحیه موته – شمال گلپایگان

دورسازوکارزمین ساختى مختلف، ترافشارشى وکششى، در مورد تشکیل پهنه هاى برشى شکل پذیروسربرآوردن

تجزیه وتحلیل ساختاری پهنه های برشی شکل پذیر ناحیه موته – شمال گلپایگان

احسان موسوی, دانشجوی دکتری تکتونیک, دانشگاه تربیت مدرس تهران, email: moosavi_eh@yahoo.com

دکترمحمد محجل, عضو هیئات علمی, دانشگاه تربیت مدرس تهران, email: mohajjel@modares.ac.ir

چکیده :

دورسازوکارزمین ساختی مختلف، ترافشارشی وکششی، در مورد تشکیل پهنه های برشی شکل پذیروسربرآوردن سنگ های دگرگون شده پی سنگی در ناحیه موته – شمال گلپایگان‌گزارش شده است. این تا فته ها به دو بخش خاوری وباختری تقسیم شده اند. در تافته دگرگون شده خاوری، پهنه برشی چاه خاتون یک کشش شمال خاور وپهنه برشی چاه باغ یک برش راستبر شمال باختر رانمایش می دهند. اما بالعکس در تافته دگرگون شده باختری، تشکیل پهنه برشی شمال ورزنه با یک فشردگی شمال خاور وپهنه برشی شمال اسفاجرد بایک کشش شمال باختر ،به موازات روند عمومی پهنه  ساختاری سنندج – سیرجان ،تطابق دارد. هر یک از پهنه های برشی یادشده یک قلمرو خاص خودرادارند.

یک الگوی تراکششی دارای مولفه راستبر جداشده، می تواند تشکیل پهنه های برشی رادر تافته خاوری توضیح دهد در حالی که در تافته باختری یک سازوکار ترافشارشی با خروج جانبی مواد از آرایش جهت های حمل ونقل زمین ساختی یا جهت حرکت مواد درخلال دگرریختی می تواند استنباط شود.  کشش های هم جهت وهمزمان با فشارش در برخی کوهزادها گزارش شده اند.

فراوانی بیشتر گسل های عادی قاشقی با شیب بسوی جنوب باختر در آرایش دومینو، نشان می دهد که شیب عمومی وسوی برش گسل کم شیب عادی به سوی جنوب باختر(پیش بوم)است. این ویژگی هندسی- جنبشی، نشانه دیگری برای کشش های حین کوهزائی است.

کلید واژه ها:( پهنه های برشی شکل پذیر، موته، شمال گلپایگان، کشش حین کوهزائی)

 

کلید واژه ها: اصفهان