نگرش بر نشانگرهای ریخت زمین ساختی جنبای عهدحاضر شمال بندرعباس

تغییرشکل جنبا در ایران حاصل از حرکت روبه شمال صفحه تازی نسبت به اوراسیا با نرخ تقریبى

نگرش بر نشانگرهای ریخت زمین ساختی جنبای عهدحاضر شمال بندرعباس

اکبر شفیعی1،بهنام اویسی2، مه آسا روستایی3محمد رضا شیخ السلامی2، ،دلشاد نوروزی1

1-دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

2-دکترای تکتونیک، سازمان زمین شناسی کشور

3- دکترای ژئوفیزیک، سازمان زمین شناسی کشور

چکیده :

 تغییرشکل جنبا در ایران حاصل از حرکت روبه شمال صفحه تازی نسبت به اوراسیا با نرخ تقریبی 25 میلیمتر در سال بر اساس اندازه گیریهای GPS است. این حرکت نسبی در باختر با کمربند رانده چین خورده زاگرس همراه و تناوبی از تاقدیس ها را بدنبال دارد. تغییرشکل حاضر با تمرکزی از زمین لرزه ها شناخته می شود. در اغلب موارد زمین لرزه ها در زاگرس نشان از گسلش راندگی در ژرفا هستند اما این گسل ها بندرت به سطح زمین می رسند. در ادامه، پاسخ به این سوال که چه ارتباطی بین گسلش و چین خوردگی وجود دارد مشکل بنظر می رسد. در این پژوهش مقدماتی سعی بر این است که نشانگر های ریخت زمین ساختی (آب چاک، تغییر مسیر رودخانه و ...) بر روی تاقدیس های هندون، گونیز و ساختار فین که تغییرات پوسته بالایی را در خود محفوظ میدارند علاوه بر ساختار برشی مورد بررسی قرار گیرند.

 

کلید واژه ها:( زاگرس، گسل راندگی، فرایش، نشانگرهای ریخت زمین ساختی،آب­چاک)

کلید واژه ها: هرمزگان