بررسی عملکرد سنگ های آذرین استفاده شده در موج شکنهای سواحل شمالی خلیج فارس

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ناصرحافظی مقدس - محمد رضا نیکودل- حسین مهدیزاده شهری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


The Study of Igneous rocks behavior used in Persian gulf north coasts breakwaters

M.Amanian,N.Hafezi mogadas, M.R.Nikudel, H.Mehdizade shahri

:Abstract

Rock material are from best natural good material that use in road body structure,breakwaters,stone dams and other engineering purposes .breakwaters are one of important engineering structure that made by this material.therefore always recognition of their behavior in related with water flow and degeneration effects their environment over them was to bring consideration of designer engineer.rock durability and its strength in contact with destructive and invader dominant factors on sea environments are from important characteristic that should be exist in material used in made of sea foundations and breakwater , in particular. Breakwater Stability to depend on defferent factors such as seeming shape of protector layer rocks and their density,made method of bed layers and breakwater layers,geometry condition of foundation,dip angle,coronate height etc.for examination of igneous rocks function used in breakwater,first,select some breakwater that builded in country south coasts,and sampling from breakwater rocks and mines of this rocks.Laboratory studies that used for this rocks include determine of physical ,mechanical,chemical and mineralogical properties of this rocks and soundness and durability tests.object of this study is recognition of material behavior used in sea foundation and their durability ,for use best material in made of this foundation.

Key words:Igneous rocks,breakwater,durability,physical and mechanical tests,Persian gulf coasts.

چکیده

مصالح سنگی از جمله مصالح مطلوب طبیعی محسوب می شوند که در ساختمان بدنه راه ها,موج شکن هاوسدهای سنگریزه ای وسایر مقاصد مهندسی بکار برده می شوند. یکی از مهمترین ساختمانهای مهندسی که با این مصالح ساخته می شوند,موج شکن هامی باشند.بنابراین شناخت رفتار آنها دررابطه با جریان آب واثرات تخریبی محیط مورد استفاده بر روی آنها همواره مورد توجه مهندسان طراح بوده است . دوام سنگ ومقاومت آن در برابر عوامل مخرب و مهاجم حاکم بر محیطهای دریایی از مهمترین خصوصیاتی است که مصالح مورد استفاده در ساخت سازه های دریایی خصوصاً موج شکنها باید از آن بر خوردار باشند. ایستایی یک موج شکن به عوامل متعددی از جمله شکل ظاهری سنگهای لایه محافظ و وزن مخصوص آنها، نحوه اجرای لایه های بستر و لایه های خود موج شکن ، وضعیت هندسی سازه ، زاویه شیب ،ارتفاع تاج وغیره بستگی دارد .به منظور بررسی عملکرد سنگ های آذرین استفاده شده در موج شکنها ابتدا چند موج شکن احداث شده در جنوب کشور انتخاب شدندو نمونه بردای از سنگهای استفاده شده در موج شکن ها و همچنین از معادن تامین کننده این سنگها انجام شد.بررسی های آزمایشگاهی انجام شده برروی این سنگها شامل :تعیین خصوصیات فیزیکی.مکانیکی.شیمیایی وکانی شناسی سنگها ونیز آزمایشهای دوام پذیری وسلامت سنگ می باشد.هدف از انجام این مطالعات شناخت رفتار مصالح مصرفی ودوام آنها در سازه های دریایی جهت استفاده مصالح مطلوب ومرغوب در این سازه ها می باشد.

کلمات کلیدی: سنگ آذرین.موج شکن .دوام پذیری.آزمایشات فیزیکی ومکانیکی.سواحل خلیج فارس


کلید واژه ها: سایر موارد