پردازش‌آماری و کنترل‌آنومالی‌های ژئوشیمیایی در فیروزان نهاوند

منطقه مورد مطالعه در شمال شهر فیروزان نهاوند و در زون سنندج-سیرجان واقع شده است

پردازش‌آماری و کنترل‌آنومالی‌های ژئوشیمیایی در فیروزان نهاوند

وحید رجعتی ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، Rajati.Vahid@gmail.com

محمد یزدی ، دکتری زمین‌شناسی اقتصادی ، عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی تهران ،M.Yazdi@sbu.ac.ir

مهرداد بهزادی ، دکتری زمین‌شناسی اقتصادی ، عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی تهران ، M.Behzadi@sbu.ac.ir

مهرداد موحدی ، کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی ، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،

Mehrdad.Movahedi@gmail.com

چکیده :

منطقه مورد مطالعه در شمال شهر فیروزان نهاوند و در زون سنندج-سیرجان واقع شده است. سنگ‌های آتشفشانی کرتاسه شامل داسیت، آندزیت و توف بخش اعظم رخنمون‌های سنگی منطقه را تشکیل می‌دهند. تودههای نفوذی با جنس گرانیت و گرانودیوریت در این مجموعه نفوذ کرده‌اند. نتایج به دست آمده از پردازش داده‌های حاصل از تجزیه نمونه‌های‌رسوب‌آبراهه‌ای نشان داد که آنومالی‌های شناسایی شده عمدتا متعلق به عناصر Pb, Fe, Sb, As, Ag, Au و Zn می‌باشد. عمده کانی‌های سنگین فلزی شناسایی شده شامل مگنتیت، هماتیت، لیمونیت، مارتیت، الیژیست، پیریت، اکسیدپیریت، گالن، اسفالریت، مس طبیعی، آزوریت، باریت، پیرولوزیت، ایلمنیت، اسفن، رتیل، آناتاز و لئوکوکسن می‌باشد که عمدتا در ارتباط تنگاتنگ با مناطق آنومال بودند. کنترل آنومالی‌های‌ژئوشیمیایی‌از طریق تجزیه 18 نمونه مینرالیزه برداشت شده از محدوده‌ آنومالی‌ها انجام گرفت که نتایج آن برای عناصرZn, Pb, Cu, Ag, Au و Fe عیار قابل ملاحظه‌ای نشان داد. در نهایت، تلفیق کلی یافته‌های حاصل از تجزیه‌های شیمیایی، مطالعات کانی‌سنگین و مینرالوگرافی منتهی به شناسایی یک محدوده آنومالی در غرب منطقه گردید.

کلید واژه ها: رسوب‌آبراهه‌ای، کانی‌سنگین، پردازش آماری، کنترل آنومالی، فیروزان، نهاوند.

کلید واژه ها: همدان