پردازش و مقایسه داده‌های آبراهه‌ای پروژه‌های ۱:۱۵۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰ ورزقان

در مقاله حاضر داده‌های ژئوشمیایی آبراهه‌ای ۱:۱۵۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰ در منطقه ورزقان با هم مقایسه شده‌اند

پردازش و مقایسه داده‌های آبراهه‌ای  پروژه‌های  1:150000 و 1:250000  ورزقان

یوسف مهربان، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، yf.mehr@Gmail.com

مصطفی شاکرمی، کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه شهید باهنر کرمان، Shakarami@Graduate.uk.ac.ir

علیرضا پارپایی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه شهید باهنر کرمان، alirezaparpaee@Gmail.

 

چکیده :

در مقاله حاضر داده‌های ژئوشمیایی آبراهه‌ای 1:150000 و 1:250000 در منطقه ورزقان با هم مقایسه شده‌اند. منطقه مورد مطالعه در اطراف محدوده معدنی سنگون واقع در استان آذربایجان شرقی است. سنگ‌های منطقه مذکور دگرگونی با سنی قدیمی‌تر از ژوراسیک هستند و در نواحی مختلف آن انواع مواد معدنی غالباً از نوع فلزی دیده میشوند که می‌توان به مس، طلا، نقره، مولیبدن، سرب، روی، اشاره نمود. برای انجام مطالعات، آبراهه‌های اصلی جهت مقایسه انتخاب شدند، سپس توسط نرم‌افزار SURFER نقشه منطقه‌بندی داده‌ها رسم و 14 مسیر آبراهه اصلی در مناطق آنومال نقشه ورزقان شناسایی شد؛ سپس به کمک نرم‌افزار ArcView قدرت تولید آبراهه‌ای هر مسیر تعیین گردید. نمودارهای پروداکتیویتی آبراههای در مقابل مساحت حوضه آبریز برای هر چهار عنصر Zn،Pb،Mo و Cuدر همه آبراههها و نمودارهایی که پروداکتیویتی آبراههای یک عنصر را در یک آبراهه برای هر دو پروژه نشان میدهند، رسم شدند؛ که به سه دسته کلی از نظر شباهت بین نمودارها تقسیم شدند. در نهایت پروژه 1:250000 برای اکتشافات ناحیهای در منطقه ورزقان کافی اعلام شده و پیشنهاد میشود که اکتشافات ژئوشیمی ناحیهای یک پروژه آبراههای با دقت مناسب انجام گیرد و از انجام نمونهبرداریهای آبراههای در مراحل بعدی پرهیز گردد که سبب کاهش هزینه‌های اکتشافی می گردد.

کلید واژه ها: داده‌های آبراهه‌ای، مناطق آنومالی، پروداکتیویتی آّبراهه‌ای،تفسیر،مقایسه

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى