مطالعه کانی سازی طلای آستانه بر پایه ی سیالات درگیر

بررسی سیالات درگیر جنوب غرب آستانه اراک در سه رگه ی کوارتز شیری تورمالین دار

مطالعه کانی سازی طلای آستانه بر پایه ی سیالات درگیر

رحیمه میکائیلی1، محمد علی مکی زاده2ra.miekayle@yahoo.com

دانشجوی دکتری زمین شناسی دانشگاه تبریز1دکتری پترولوژی دانشگاه اصفهان2

چکیده :

بررسی سیالات درگیر جنوب غرب آستانه اراک در سه رگه ی کوارتز شیری تورمالین دار، کوارتز شفاف و کوارتز حاوی سولفور، تشکیل سیالات درگیر دو فازی را در دماهای بین 337 تا 341 و در محدوده دمایی 350 تا 355 نشان می دهد. تغییرات فیزیکو شیمیایی در حین تشکیل سبب ایجاد پدیده جوشش گردیده است، این سیالات در آزاد سازی عنصر طلا و حمل آن به صورت کمپلکس سولفیدی نقش مهمی داشته اند. با توجه به تشکیل سیالات در شرایط جوشش، درجه همگن شدن مساوی با درجه حرارت تشکیل سیالات درگیر بوده و نیاز به تصحیح فشار نیست. کاهش حرارت و غلظت نمک در سیالات درگیر اولیه و ثانویه به دلیل اختلاط سیالات گرمابی با سیالات سطحی بوده است. درجه حرارت های پایین تر از 220 درجه سانتی گراد نیز ممکن است بر اساس گردن کشیدگی سیالات درگیر باشد. با توجه به نبود بلورهای دختر در سیال، شوری سیال پایین تعیین گردیده است. عمق رگه با توجه به فشار در زمان کانه زایی برابر با 500 تا 600 متر بوده است. کانه زایی طلا وابسته  به فرایند دگرسانی بود و کمبود کانی های سولفیدی بیانگر تعلق کانی سازی به ذخایر اپی ترمال با سولفیداسیون پایین است.

کلید واژه ها: سیالات درگیر، اپی ترمال، دگرسانی، طلا

کلید واژه ها: مرکزى