بررسی الگوی منطقه‌بندی ژئوشیمیایی و کانی­سنگین مس، روی، طلا، نقره و سرب در شرق معدن تکنار (شمال‌غرب بردسکن)

محدوده اکتشافی برناباد در شمال­شرق ایران و ۲۸ کیلومتری شمال‌غرب شهرستان بردسکن واقع گردیده است.

بررسی الگوی منطقه‌بندی ژئوشیمیایی و کانی­سنگین مس، روی، طلا، نقره و سرب در شرق معدن تکنار (شمال‌غرب بردسکن)

رضا منظمی باقرزاده1*- محمود پورخسرو2- سید امین میرسجادی3- اکرم نادمی4

1*دانشجوی دکتری زمین­ شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه شمال­شرق، Rmonazzami@yahoo.com

2کارشناسی­ ارشد، زمین­ شناسی اقتصادی، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه شمال­شرق، Pourkhosro_m56@yahoo.com

3 کارشناسی­ارشد، ژئوشیمی، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، منطقه شمال­شرق، Sajjadiamin@gmail.com

4کارشناسی­ارشد، زمین­شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

Nademiakram@yahoo.com

چکیده :

محدوده اکتشافی برناباد در شمال­شرق ایران و 28 کیلومتری شمال‌غرب شهرستان بردسکن واقع گردیده است. منطقه برناباد در بخش میانی زون ساختاری تکنار، شرق معدن مس تکنار قرار گرفته است. زون تکنار یک بلوک نابرجا است که از نظر تشکیلات سنگی و همچنین زمان زمین‌شناسی نسبت به پیرامون خود اختلافات اساسی دارد. براساس بررسی‌های اکتشافی چینی‌ها، منطقه مورد مطالعه به لحاظ وجود ذخایر مس و سرب - روی مستعد شناخته شده است. با توجه به وجود معدن تکنار با کانی‌سازی تیپ ماسیوسولفید (VMS) پلی‌متال Cu-Zn-Au-Ag-Pb با ساخت توده‌ای، لایه‌ای و استوک­ورک در سنگ میزبان شیست سبز و توف‌های ریولیتی و ریولیت- ریوداسیت‌های دگرگون شده در این منطقه، اقدام به بررسی­های ژئوشیمیایی در مقیاس 1:25000 برای دستیابی به آنومالی‌های جدید در دیگر نقاط مشابه در این سازند گردید. بنابراین، مطالعات اکتشافی در این منطقه به وسعت 40 کیلومترمربع در قالب برداشت140 نمونه رسوب آبراهه­ای و کانی‌سنگین صورت گرفت. نمونه­های رسوب آبراهه­ای برای 53 عنصر به روش MS ICP- در آزمایشگاه ACME کشور کانادا مورد آنالیز قرار گرفت .بعد از سنسورد کردن داده­های تجزیه شیمیایی و خنثی‌سازی اثر سنگ بالادست برای تمامی نمونه­ها، پردازش­های آماری تک­متغیره و چند­متغیره از جمله محاسبه ضرایب همبستگی، تجزیه و تحلیل خوشه­ای، تجزیه و تحلیل مولفه­های اصلی و ... بر روی داده­ها اعمال گردید و نتایج مورد تفسیر و تعبیر قرار گرفت. درنتیجه تجزیه و تحلیل­های مذکور، نواحی معدنی مربوط به دو دسته عناصر شامل دسته اول عناصرMn ، Au، Bi، Ag، Zn، Pb و Cu، و دسته دوم عناصر Fe، Ni، Co، Sc، Se، Hf و Zr در منطقه مورد مطالعه شناسایی گردید. آثاری از معدنکاری قدیمی و کانی‌سازی سولفید و کربنات‌های مس (مالاکیت، آزوریت، پیریت، کالکوپیریت) و مگنتیت و هماتیت به شکل رگه‌ای و پرکننده زون‌های گسلی در جنوب‌غرب منطقه مورد مطالعه در شیست‌های سبز، سریسیت شیست، توف‌های ریولیتی و بازالت‌های جریانی قابل توجه است. در نهایت، با تلفیق اطلاعات ژئوشیمیایی، کانی‌سنگین و کانی­سازی، مناطق امیدبخشی از غنی‌شدگی مس، طلا، روی، تنگستن و نقره در مناطق شمال و  جنوب‌غرب منطقه اکتشافی برناباد تشخیص داده شد.

کلید واژه­ها: الگوی منطقه‌بندی ژئوشیمیایی، کانی‌سنگین، زون تکنار، برناباد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى