بررسی سیالات درگیر در اسکارن خونی (شمال شرق نایین-انارک، استان اصفهان)

اسکارن خونی در شمال شرق انارک و در زون زمین ساختی ایران مرکزی و در زیر زون انارک

بررسی سیالات درگیر در اسکارن خونی (شمال شرق نایین-انارک، استان اصفهان)

معصومه درویش ، دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه اصفهان ، Masumedarvish@yahoo.com

موسی نقره ییان، دکترای پترولوژی از دانشگاه نانسی1 فرانسه،، عضو هیئت علمی(استادیار)، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، moussanoghreyan@yahoo.com

هاشم باقری ، دکترای اقتصاد از دانشگاه شیراز ، عضو هیئت علمی(استادیار)، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

hm-bagheri@yahoo.com

محمد علی مکی زاده، دکترای پترولوژی از دانشگاه شهید بهشتی تهران ، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان ma_makiczadeh@yahoo.com

سعیده رنجبر ، کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه اصفهان

چکیده :

اسکارن خونی در شمال شرق انارک و در زون زمین ساختی ایران مرکزی و در زیر زون انارک – خور قرار دارد. اسکارن ها در اثر نفوذ چند زبانه دیوریتی تامونزونیتی در قسمت شمال کوه خونی به درون واحد های (کربناته ) دولومیتی پرکامبرین بالایی شکل گرفته است. به منظور تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی سیالات کانه زا، تعدادی نمونه از رگه های کلسیتی وگارنت منطقه انتخاب و مطالعه سیالات درگیر بر روی آن ها انجام شد. مطالعات پتروگرافی این مقاطع نشان داد که سیالات درگیر اکثراً کروی و نیمه شکلدار بوده و بندرت کشیده هستند. بیشتر آن ها دو فازی (L+V) با حباب بخار نسبتاً بزرگ هستند. اندازه ی این میانبارها نیز بین 2- 16 میکرون می باشد. مطالعات میکروترمومتری انجام شده روی این مقاطع، محدوده دمایی بین c160- 398، با بیشترین فراوانی در محدوده دمایc 150- 200 و شوری حدود 13- 22 درصد وزنی معادل نمک طعام را نشان داد. مقدار چگالی سیالات نیز بین 8/0 – 1/1 گرم بر سانتیمتر مکعب محاسبه شد. همچنین ترکیب داده های دمای همگن شدن و شوری سیالات نشان داد که مکانیسم ته نشینی کانه، مخلوط شدن دو سیال جوی و ماگمایی است.

واژه های کلیدی :خونی، انارک، سیالات درگیر، دمای همگن شدن، اسکارن

کلید واژه ها: اصفهان