ساختمان های حلقوی و کانه زایی مس: کنترل ساختمانی یا همراهی اتفاقی

تحلیل ساختمانی داده های بدست آمده از روش های سنجش از دور، تعداد زیادی از ساختمان های حلقوی

ساختمان های حلقوی و کانه زایی مس: کنترل ساختمانی یا همراهی اتفاقی

غلامرضا میرزابابایی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان

جمشید شهاب پور، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

چکیده :

تحلیل ساختمانی داده های بدست آمده از روش های سنجش از دور، تعداد زیادی از ساختمان های حلقوی را در ارتباط با کانسارهای اپیژنتیک و بویژه پورفیری آشکار نموده است که بنظر می رسد یک نقش کنترل ساختمانی بر ژنز و تعیین موقعیت کانسار های مس پورفیری و بعضی از نشانه های جدید مس در جنوب کمربند مس کرمان داشته اند. کانسارها، بر روی یا در نزدیکی حاشیه ی حلقه های بزرگ قرار گرفته اند. زمین شناسی سطحی و اشکال توپوگرافی وسیع در جنوب کمربند مذکور، این منطقه را به یک منطقه ی مطالعاتی مناسب برای این موضوع، تبدیل کرده است. ساختمان های حلقوی، یک جهت یافتگی عمومی با روند شمال غرب-جنوب شرق را نشان می دهند و بر دو نوع می باشند: ساختمان های حلقوی با ابعاد بزرگ و حلقه های کوچک. بنظر می رسد که ساختمان های حلقوی با ابعاد بزرگ در ارتباط با ساختمان های بزرگ درونی باشند و در واکنش به حرکات قائم تشکیل شده باشند. ظاهراً انواع کوچکتر، مراکز فورانی قدیمی فرسایش یافته اند. ساختمان های حلقوی در این منطقه، اشکال حلقوی یا بیضوی دارند که از طریق توپوگرافی مثبت یا منفی(غیر هم سطح)، آرایش حلقوی گسل های مرتبط با آنها، زون های دگرسانی و (بندرت) آرایش حلقوی توده های نفوذی، مشخص می شوند. در این مطالعه، یک تصویر موزاییک شده از تصاویر چند طیفی سری لندست برای شناسایی ساختمان های حلقوی، بکار رفته است.     

کلید واژه ها: تحلیل ساختمانی، ساختمان های حلقوی، مس پورفیری، ریخت شناسی، بزرگ ساختارهای درونی، حرکات قائم.

کلید واژه ها: سایر موارد