بررسی کانی سازی و توزیع عیار طلا در کانسار دره اشکی موته

کانسار طلای دره اشکی یکی از نه اندیس طلا دار در منطقه موته گلپایگان است.

بررسی کانی سازی و توزیع عیار طلا در کانسار دره اشکی موته

زینب یوسفی ناغانی ، داننشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ،دانشگاه اصفهان ، yousefizeinab@gmail.com

رضا شمسی پور دهکردی، دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.

چکیده :

کانسار طلای دره اشکی یکی از نه اندیس طلا دار در منطقه موته گلپایگان است. معدن طلای موته در قسمت مرکزی زون دگرگونی سنندج – سیرجان و 270 کیلومتری تهران قرار گرفته است . این منطقه عمدتا  از سنگ های دگرگونی مثل  گنیس ، آمفیبولیت و هورنفلس ، سنگ های متارسوبی (کوارتز- بیوتیت-سرسیت شیست ، کوارتز- کلریت- بیوتیت شیست و کوارتز-  کلریت-  آلبیت شیست) ، سنگ های متا ولکانیک (متاریولیت، متاریوداسیت ومتا داسیت ) و سنگ های دیگر مثل گرانیت، توف های آندزیتی و ریولیتی تشکیل شده است. مطالعات کانی شناسی و SEM  نشان دهنده کانی سازی از نوع سولفیدی  مثل سولفید های مس ، سرب ، روی و بیسموت ( پیریت، کالکوپیریت، گالنو بیسموتیت، گالنو اسفالریت، بیسموت و پیروتیت) در این کانسار است. کانه زایی طلا در این منطقه اکثرا همراه با رگه های کوارتزی و عموما در ارتباط با پیریت گزارش شده است. در این بررسی حداکثر مقدار طلا  PPM 15 و در  کنتاکت سنگ های ریولیتی با شیست ها مشاهده گردید، همچنین مطالعات SEM در مقاطع صیقلی نشان داد که  پیریت در این مقطع  دارای 0.278% طلا است. 

کلید واژه ها: دره اشکی، کانه زایی طلا، پیریت، ، موته، SEM.

کلید واژه ها: اصفهان