بررسی زمین شناسی و ژنز کانسار منگنز بزنین اردستان (شمال خاور اصفهان)

کانسار رگه ای منگنز بزنین در امتداد گسل معکوس پر شیب داخل میزبان ریولیت پرفیری تزریق شده

بررسی زمین شناسی و ژنز کانسار منگنز بزنین اردستان (شمال خاور اصفهان)

حمزه ثابت ورنامخواستی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران، hmzsabet_ut@yahoo.com

حسن میرنژاد، دکترای ژئوشیمی ایزوتوپ ها از دانشگاه کارلتون کانادا، استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران،

mirnejad@khayam.ut.ac.ir

سیده فریبا سجادی آلهاشم، کارشناسی ارشد اقتصادی از پژوهشکده سازمان زمین شناسی، کارشناس صنعتی، sadjadi@mikaco.lr

محمد لطفی، استاد یار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی

 

چکیده :

کانسار رگه ای منگنز بزنین در امتداد گسل معکوس پر شیب  داخل میزبان ریولیت پرفیری تزریق شده و از لحاظ کانی شناسی تنوع و گستردگی قابل ملا حظه ای دارد. مطالعات میکروسکپی و  آنالیز های پراش اشعه ایکس (XRD) و ریز کاوش الکترونی (EMP) بر روی نمونه های بر داشت شده از کارگاه استخراجی شماره 1 و ۲  حضور کانیهای منگنز متنوعی شامل اسپسارتین، رودوکروزیت، بیکسبایت، هاوسمانیت، براونیت، پیرولوزیت، پسیلوملان، کریپتوملان، مانگانیت،کوئنسلیت و ردنبرژیت را آشکار می نمایند که از این میان ردنبرژیت،  بیکسبایت، رودوکروزیت، براونیت، مانگانیت و اسپسارتین کانیهای هایپوژن کانسار و پیرولوزیت، پسیلوملان، کریپتوملان کانیهای ثانویه و سوپرژن محسوب میگردند. به علاوه، کانیهای آهن دار، مس دار، ارسنیک دار، کربناته،  رسی، باریت، فلوریت و ژیپس نیز قابل مشاهده هستند که باطله کانسار محسوب میشوند. دو فاکتور مؤثر اکسیداسیون (Eh) و (pH) کنترل کننده ترسیب منگنز میباشند. در ناحیه مورد مطالعه احتمالاً سیالات داغ حاصل از سرد شدن گنبد ریولیتی در خلال مراحل نهایی تبلور، در میان سنگهای کربناته و منگنز دار منطقه چرخش کرده، کربنات و منگنز را از سنگهای قدیمیتر  شسته و در حین سرد شدن، منگنز را در شرایط مناسب Eh و pH (عامل کربنات) در زونهای گسله و برشهای منطقه بر جای گذاشته است.

کلید واژه ها: اصفهان