ارائه مکانیسم ته نشست سولفیدی و مدل ژنتیکی کانسار باباشیخ

منطقه ی باباشیخ در۳کیلومتری شمال غرب گلپایگان، درزون ساختاری سنندج- سیرجان قراردارد

ارائه مکانیسم ته نشست سولفیدی و مدل ژنتیکی کانسار باباشیخ

سعید منصوری فرد، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آزاد واحد خرم آباد،saeedmansoori71@yahoo.com

محمد لطفی، دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه هامبورگ آلمان، 1361، عضم هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، m_lotfi_1014@yahoo.com

 چکیده:

منطقه ی باباشیخ در3کیلومتری شمال غرب گلپایگان،  درزون ساختاری سنندج- سیرجان قراردارد.این کانسار، کانسارسرب وروی باسنگ میزبان کربناته بوده ودربخش بالایی ازرسوبات کرتاسه میانی تشکیل شده است.شکل ذخیره ازنوع رگه ای اپی ژنتیک است. پاراژنزکانیایی ساده بوده وشامل گالن،اسفالریت(ورتزیت) وبه مقدارکمی پیریت ومالاکیت است وگانگ شامل کوارتز، کلسیت، دولومیت واکسیدهای آهن است.دولومیتی شدن وسیلیسی شدن درمجاری کم فشار مانندشکاف هاومناطق برشی نقش مهمی رادرجایگیری کانساردارند.نتایج مطالعات سیالات درگیر درکوارتزباطله نشان دهنده ی مقدارمیانگین C˚170=Th،درصدشوری برابربا67/7درصدوزنی نمک طعام،چگالی سیالcm3/g75/0وبیشترین عمق تأثیرسیال 65-25مترمی باشد. بعضی ازمقادیردماوشوری بالاترونیزمشاهدات صحرایی بیانگراین است که، سیالات باایجاد شورابه های حوضه ای کانه زایی راکنترل کرده وباآبزدایی درحوضه کرتاسه میانی وحرکت درامتداد سیستم های شکستگی کم فشارکانساراپی ژنتیک نوع دره می سی سی پی (MVT ) را به وجود آورده اند .

کلید واژه ها: باباشیخ، اپی ژنتیک، پاراژنز، گانگ، سیالات درگیر،

کلید واژه ها: اصفهان