برآورد خطر زمین لرزه با استفاده از روش آماری و تحلیلی در شهر تبریز

شهر تبریز با جمعیت قریب به ۵/۱ میلیون نفر لحاظ تعداد جمعیت ، چهارمین شهر پرجمعیت کشور مى باشد.

برآورد خطر زمین لرزه با استفاده از روش آماری و تحلیلی در شهر تبریز

رضا دهبندی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی و عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان                           Rezadehbandi65@gmail.com           

  احمد عباس نژاد، عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شهر تبریز با جمعیت قریب به 5/1 میلیون نفر لحاظ تعداد جمعیت ، چهارمین شهر پرجمعیت کشور می باشد. با توجه به قرار داشتن آن در نزدیکی بعضی از گسل های مهم، از جمله گسل تبریز (شمال تبریز) یکی از نقاط جمعیتی حساس و مستعد به زمین لرزه در کشور محسوب می شود. از آنجا که سال های طولانی از آخرین وقوع زمین لرزه مخرب در این شهر می گذرد ، لذا ارزیابی ریسک لرزه ای در این شهر از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این مقاله ارزیابی خطر زمین لرزه در این شهر با استفاده از روش آماری و تحلیلی مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی خطر زلزله به روش آماری ، احتمال وقوع زلزله با دوره بازگشت های مختلف برای شهر تبریز محاسبه شده است. براساس محاسبات انجام شده، برای گسل های منطقه مورد مطالعه گسل تبریز با شتاب قائم g76/0 ، جابجایی افقی  8/23  سانتیمتر و جابجایی عمودی 19 سانتی متر، سرعت افقی8/142 متر بر ثانیه، خطرناک ترین گسل منطقه بوده و بعد از آن، گسل آستاری،جنوب میشو 1 و شمال میشو در رده های بعدی می باشند. بیشترین  بزرگی در مقیاس امواج سطحی با توجه به طول گسل توسط گسل تبریز  معادل  6/7 ریشتر قابل تولید است و بیشترین شتاب و شدت  توسط گسل  تبریز  به ترتیب معادل g76/0 و X MMI  بر شهر تبریز اعمال خواهد شد.

کلید واژه: لرزه خیزی، روش آماری، روش تحلیلی، تبریز

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى