بررسی شاخص های ریخت زمین ساخت گسل نایبندان(از شهداد تا نایبندان)

امروزه مطالعه و بررسی مناطق مختلف با استفاده از روشهاى سنجش از دور

بررسی شاخص های ریخت زمین ساخت گسل نایبندان(از شهداد تا نایبندان)

محدثه رشیدی، کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی، mohadeserashidi@yahoo.com

میثم مقصودی، دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،mmaghsoudi@kavoshgaran-mine.com

چکیده :

امروزه مطالعه و بررسی مناطق مختلف با استفاده از روشهای سنجش از دور به میزان زیادی مورد توجه محققین قرار گرفته است. در میان روش­های مختلف برای مطالعه حرکات زمین ساختی فعال، بررسی­های ریخت زمین ساختی نقش بسیار مهمی را ایفا می­کنند. در این پژوهش با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره­ای و با استفاده از شاخص­های کمی و کیفی در ارزیابی حرکات تکتونیکی فعال به بررسی فعالیت نوزمین ساخت گسل نایبند پرداخته شود. در این راستا شاخص­های کمی بر روی دو رودخانه دهنه قار و رود شور و همچنین شاخص پیچ و خم کوهستان نشان از فعالیت بالا و جوان این گسل کهن ایران دارد. از سوی دیگر بررسی جابه جایی رودخانه دهنه قار و رود شور به ترتیب با میزان 6/1و 4 کیلومتر نشانگر فعال بودن گسل نایبند در این قطعه از گسل می­باشد. 

کلید واژه­ها: گسل نایبند، ریخت زمین ساخت، شاخص کمی، شاخص کیفی،شاخص گرادیان رودخانه، سینوسیتی جبهه کوهستان

کلید واژه ها: یزد