بررسی نحوه تشکیل حوضه واکششی در آزمایشگاه

یکی از نمادهای دگرشکلی رایج در پوسته زمین، گسلهای امتداد لغز هستند

بررسی نحوه تشکیل حوضه واکششی در آزمایشگاه

عطیه افکانه ،دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه دامغان،atieh.afkaneh@gmail.com

عذرا حسن لو ، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه دامغان،azrahasanlou@gmail.com

سید سعید الرضا اسلامی ،دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز ،1386،عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان، eslami@du.ac.ir

چکیده :

یکی از نمادهای دگرشکلی رایج در پوسته زمین، گسلهای امتداد لغز هستند که می توانند موجب تشکیل ساختارهای فرعی کششی و فشارشی نیز گردند. خم رهایی یکی از این ساختارهای کششی می باشد که در صورت توسعه می تواند یک حوضه واکششی را شکل دهد. در این بررسی ، شرایط تشکیل حوضه های واکششی در محل اتصال گسل های امتداد لغز شبیه سازی شد. برای بررسی شرایط تشکیل خم های رهایی و حوضه های واکششی در بین دو گسل امتداد لغز، از چند آزمایش مجزا استفاده شد. نتایج این آزمایشها بر روی گل رس و ماسه با رعایت اصل تکرارپذیری، نشانگر تأثیر پارامترهایی مانند هندسه گسل، ضخامت پوشش رسوبی، جهت گیری تنش ها، میزان همگنی مواد و شکستگی های اولیه در ایجاد این ساختارها می باشد.

کلید واژه ها: خم رهایی، گسل امتدادلغز، تکتونیک تجربی

کلید واژه ها: سایر موارد