تغییرات میدان تنش در منطقه رکات (جنوب غرب بیرجند) بر اساس شواهد میکروسکوپی

در منطقه رکات، دایک هایی با جهت گیری متفاوت دیده می شوند

تغییرات میدان تنش در منطقه رکات (جنوب غرب بیرجند) بر اساس شواهد میکروسکوپی

لاله بابائی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، Laleh_babaee@yahoo.com

محمد مهدی خطیب، دانشیار، دانشگاه بیرجند، mkhatibm@yahoo.com

محمد حسین زرین کوب،  استادیار، دانشگاه بیرجند، zarrinkoub@yahoo.com

 

چکیده :

در منطقه رکات،  دایک هایی با جهت گیری متفاوت دیده می شوند. امتداد این دایک ها N96و N28 و N41 و N64 و N88. می باشد . در اثر عملکرد گسل هایی با مولفه چپگرد، که در شمال وجنوب منطقه قرار دارند، منطقه مورد مطالعه به صورت پهنه برشی چپگرد عمل کرده و در شکستگی های ایجاد شده دایک تزریق شده است. شواهد میکروسکوپی مانند بودین ها و جهت گیری پلاژیوکلاز  در  جهات NW-SE و NE-SW نشان می دهد که به منطقه تنش های متفاوتی تحمیل شده است. بیشینه تنش اولیه، راستای N220 و کمینه تنش راستای N130 دارد. این در صورتی است که در اثر زون برشی  چپگرد، محور های تنش چرخیده و بیشینه تنش در راستای N160 و کمینه تنش  در راستای N70  نسبت به شمال قرار گرفته اند.  ریز گسل های منطقه از  روند گسل های اصلی که باعث ایجاد پهنه برشی شده اند، تبعیت می کند.

کلید واژه ها: جایگیری. مکانیسم.رکات. تغییر تنش

کلید واژه ها: خراسان جنوبى