بررسی دگرریختی‌های منطقه چین‌خورده الله‌یارلو، بر پایه شواهد ساختاری و ریزساختاری

تاقدیس الله‌یارلو در شمال مشکین‌شهر واقع شده و یکی از چین‌های زون چین‌خورده

بررسی دگرریختی‌های منطقه چین‌خورده الله‌یارلو، بر پایه شواهد ساختاری و ریزساختاری

اکبر برزگر، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین­شناسی تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران،  barzegar_akbar87@yahoo.com

محسن پورکرمانی، استاد گروه زمین­شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، mohsen.pourkermani @gmail.com 

محسن موید، دانشیار گروه زمین­شناسی، دانشگاه تبریز،     Moayyed@tabrizu.ac.ir

حسین حاجی علی بیگی، استادیار گروه زمین­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران،h-alibeigi@cc.sbu.ac.ir

 

چکیده :

تاقدیس الله‌یارلو در شمال مشکینشهر واقع شده و یکی از چین‌های زون چین‌خورده الله‌یارلو- هوای محسوب می‌شود. تاقدیس مذکور در نهشته‌های آهکی و سنگ‌های آتشفشانی کرتاسه پسین واقع گردیده و در هسته آن مجموعه دگرگونی و افیولیت‌های همراه آن‌ها در امتداد گسل‌های بزرگی با روند تقریبی خاوری- باختری برونزد پیدا کرده‌اند. شواهد ساختاری (از قبیل: جهت‌گیری روند چین‌ها و گسل‌های منطقه، مولفه راستالغزی در طول گسل‌های اصلی با سازوکار غالب راندگی و تشکیل چین‌های کشیده در پهنه گسل‌ها) و وجود مجموعه متنوعی از ریزساخت‌های دگرشکلی شکل‌پذیر نظیر برگوارگی، میکاماهی، پوفیروکلاست‌های پوششی، چرخش پورفیروکلاست‌ها و بافت چشمی در پهنه‌های برشی مجموعه دگرگونی الله‌یارلو، موید آن است که ساختارهای منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر یک سازوکار دگرشکلی واحد و نیروهای زمین‌ساختی منفرد تشکیل نشده‌اند. به ‌طوری ‌که تغییر در الگوی تنش محیط در طول زمان، باعث به وجود آمدن ساختارهای جدید و تغییر در الگوهای ساختاری نسل‌های قدیمی‌تر در منطقه شده است.

واژه‌های کلیدی: تاقدیس الله‌یارلو، مجموعه دگرگونی، ریزساختار‌، پهنه‌های برشی.

کلید واژه ها: اردبیل