قطعه بندی گسل جنوب بیرجند، شرق ایران

گسل جنوب بیرجند با طول ۷۰ کیلومتر در جنوب شهر بیرجند (شرق ایران) در مرز کوه باقران

قطعه بندی گسل جنوب بیرجند، شرق ایران

مهین عرب خزاعی ، کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه بیرجند ، mahin.khazai@yahoo.com

محمد مهدی خطیب ، دکتری زمین شناسی ساختمانی  از دانشگاه شهید بهشتی تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ، mkhatibm@yahoo.com

ابراهیم غلامی ، دکتری زمین شناسی ساختمانی دانشگاه تربیت مدرس تهران،  عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ، eb_gholami@yahoo.com

 

چکیده:

گسل جنوب بیرجند با طول 70 کیلومتر در جنوب شهر بیرجند (شرق ایران) در مرز کوه باقران و دشت بیرجند واقع شده است. براساس مطالعات انجام شده در این تحقیق گسل جنوب بیرجند توسط ناپیوستگی­های هندسی به شش قطعه، قطعه­بندی گردیده است. وجود تفاوت بارز در بعد فرکتالی در قطعات گسل بیانگر تغییر در هندسه پهنه گسلی می باشد.مقادیر بدست آمده از آنالیز فرکتالی در مقیاس 1:100000برای قطعات کوه ریچ، دهنو، امیر آباد­شیبانی، علی­آباد، نوفرست و بیجار به ترتیب 182/1، 361/1، 298/1، 209/1، 392/1،385/1 می باشد، مقدار کم بعد فرکتالی در قطعه کوه ریچ نشانگر این است که گستره سطحی سیستم گسل محدود بوده و بیانگر افزایش کرنش و بلوغ بیشتر سیستم گسل می­باشد، مقدار بیشتر بعد فرکتالی در قطعه نوفرست نتیجه توسعه بیشتر گستره سطحی گسل، و کاهش کرنش و در نتیجه بلوغ کمتر آن است.

کلید واژه ها: پهنه گسل جنوب بیرجند، قطعه بندی ، ناپیوستگی های هندسی، بعد فرکتالی

کلید واژه ها: خراسان جنوبى