بررسی ساختارهای عامل دگرریختی سازند هم ارز قم در منطقه ماکو – بازرگان و محدوده سد ماکو و مخور

بررسی ساختارهای عامل دگرریختی سازند هم ارز قم در منطقه ماکو – بازرگان و محدوده سد ماکو و مخور

سیروس عباسی، فوق لیسانس چینه و فسیل شناسی، 1376 ، دانشگاه آزاد تهران شمال ٬ کارشناس سازمان زمین شناسی مرکز تبریز

Email: syrus_abbasi@yahoo.com     

احمد رواقی فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی٬ 1384 ٬ دانشگاه شهید بهشتی٬ کارشناس سازمان زمین شناسی مرکز تبریز

اسلام  ابراهیم نژاد ٬ دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی٬دانشگاه  ارومیه 1389

 

چکیده :

منطقه مورد مطالعه در شمالغرب ایران، استان آذربایجانغربی و شهر ماکو  قرار دارد. این منطقه بخشی از کوههای البرز – آذربایجان است. رخنمون و امتداد عمومی واحدها شمالغربی – جنوب شرقی است. واحدهای سنگی از زمانهای پرکامبرین، پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک برونزد دارند. کار تهیه نقشه زمین شناسی 1:25000 ماکو(1) در آوریل 2009 (اردیبهشت 1388) شروع شد و در طول کارهای صحرائی مشاهده شد که منطقه ماکو چین خورده و همراه با چین های خوابیده و گسلهای راندگی است. کنگلومرای پیشروی، سنگ آهکهای ریفی و مارن ژیپس دار الیگوسن پایانی - میوسن آغازی هم ارز سازند قم در سایر نواحی آذربایجان، بطور مثال شاهین دژ، تکاب و دیگر نواحی  شیب حدود 5 – 10 درجه دارد اما در شهر ماکو، کوههای جنوبی ماکو، سد ماکو و جاده کشمش تپه – آواجیق (نزدیک بازرگان)  سازند یاد شده کاملا چین خورده، گسلیده و لایه ها برگشته اند. بر پایه مشاهدات صحرائی شمال روستای مخور (شمال جاده سیه چشمه – قره ضیاالدین) سنگ آهکهای ریفی به سبب عملکرد گسل ها به روی واحد کنگلومرائی پلیوسن راندگی دارند. این حرکات به حوادث کوهزائی (فاز تکتونیکی آلپ پایانی) بستگی دارد. تراسهای رودخانه ای حدود 50 – 5 متر از کف فعلی رودخانه ها بالاتر هستند و پدیده بالا آمدگی را نشان می دهند.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى