بررسی ساختاری و جنبشی گسل نارک (پاره چهارم گسل کره بس)

بررسی ساختاری و جنبشی گسل نارک (پاره چهارم گسل کره بس)

حامد شهرآشوب، کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتویک دانشگاه تربیت مدرس، hamedshahrashoob@yahoo.com

چکیده :

سامانه گسلی کره بس در بر گیرنده 6 پاره گسل پیوسته می­باشد. این گسل با روند شمالی – جنوبی، سازوکار راستالغز راستابر به درازای بیش از  200 کیلومتر در پهنه چین­خورده ساده زاگرس فارس قرار دارد. از جمله گسل­های پی­سنگی و همراستا با گسل کازرون به شمار می­رود، که چند گنبد نمکی در کناره آن رخنمون سطحی دارد.

این گفتار بطور ویژه به بررسی ساختاری و جنبشی گسل نارک (پاره چهارم گسل کره بس) می­پردازد. گسل نارک با روند تقریبا شمالی – جنوبی از هسته تاقدیس سیاخ در جنوب باختر فیروزآباد آغاز و در نزدیکی گنبد نمکی جهانی ختم می­شود. گسل نارک در سوی شمال باختر به چند رشته تبدیل می­شود، که یکی از این رشته­ها، گسلی راندگی بنام هاشمی است که گسل نارک را به پاره سوم گسل کره بس پیوند می­دهد. گسل نارک با پاره پنجم بگونه همپوشان پیوند دارد. گنبد نمکی منگرک نیز در کناره گسله رخنمون سطحی دارد که زایش آن احتمالا در پیوند با کارکرد گسله است. بر پایه یافته­ها و برداشت­های میدانی، گسله مورد بررسی، از دسته گسله­های امتدادلغز راستبر و جنبا به شمار می­رود.

کلید واژه ها:  گسل نارک – گسل کره بس – گنبد نمکی منگرک – امتدادلغز – تاقدیس سیاخ – گسل هاشمی

کلید واژه ها: سایر موارد