مدل سازی آنالوگ تاثیر ضخامت و مقاومت مکانیکی لایه ها بر چین خوردگی

مدل سازی آنالوگ تاثیر ضخامت و مقاومت مکانیکی لایه ها بر چین خوردگی

محمد مهرانفر ، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان ،mehranfar_mohamad@yahoo.com

مهدی ذبیحی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان ،mahdi.zabihi83@gmail.com

سعید جمشیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان ،Tec.sc2010@gmail.com

سیّدسعیدالرّضا اسلامی، دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان،eslami@du.ac.ir

چکیده:

پدیده چین و چین خوردگی از ساختارهای مهم در زمین شناسی ساختاری هستند که می توانند در سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی رخ دهند. گذشته از نقش نیروها و تنش های حاصل از توده های نفوذی و شرایط محیطی در تشکیل چین خوردگی ها، خصوصیات فیزیکی لایه های چین خورده، از جمله «مقاومت» و «ضخامت» آنها می توانند تاثیر به سزایی در چگونگی تشکیل و هندسه چین خوردگی ها داشته باشند. مدل سازی آنالوگ انجام شده با هدف تاثیر دو عامل یاد شده (مقاومت و ضخامت) و با استفاده از دو نوع گل رس (A&B) با مقاومت های مختلف طی سه مرحله با نرخ ثابت و میزان کوتاه شدگی کنترل شده به انجام رسیده است. نتایج به دست آمده طی این سه مرحله وجود ارتباط بین نوع چین خوردگی (طبقه بندی رمزی) و ضخامت لایه و جنس لایه ها را به اثبات می رساند و نیز به تاثیر عواملی همچون نیروی قائم لایه های فوقانی و ارتباط چین با سایر ساختارها اشاراتی دارد.

کلید واژه ها: چین،ضخامت، مقاومت، زمین شناسی، مدل سازی آنالوگ

کلید واژه ها: سایر موارد