توزیع محورهای استرین براساس ساختارهای منطقه در پهنه­ ی گسلی درونه، جنوب­ خاور تربت­ حیدریه

توزیع محورهای استرین براساس ساختارهای منطقه در پهنه­ی گسلی درونه، جنوب­ خاور تربت­ حیدریه

1- بی­بی فرزانه بنی­فاطمی خراسانی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه بیرجند،ایران   Farzane.banifatemi@yahoo.com

2-علی اصغر مریدی فریمانی، دکترای تکتونیک از دانشگاه شهید بهشتی ،1379

 استادیار تکتونیک گروه زمین شناسی دانشگاه زاهدان،ایران   aamoridi@yahoo.com

3-ابراهیم غلامی، دکترای تکتونیک از دانشگاه تربیت­مدرس

 استادیار تکتونیک گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند،ایران    eb_gholami@yahoo.co.uk

 

چکیده :

منطقه­ی مورد­مطالعه، مجموعه­ای از گسل­های معکوس و موازی است که در پهنه­ی گسلی درونه­ی خاوری، در جنوب­خاور تربت­حیدریه(شمال­خاور ایران) قرار­دارد. ­­مختصات فضایی صفحه­ی گسل­های اصلی پهنهN100,65SW و خش­لغز آن­ها N175,60­­­­ می­باشد که موازی صفحه­ی­محوری ناودیس­های استوانه­ای ­شکل بین آن­هاست. سوگیری محورهای کرنش براساس گسل­های پهنه به­دین­ قرارند:  

σ­1=N5,20 - Y=σ­2=N98,4 - X­=σ­3=198,70=. راستای تنش بیشینه در پهنهN5 است که تقریبا عمود بر ساختارهای اصلی پهنه می­باشد و موجب سازوکار معکوس گسل­های اصلی و شکل­گیری آبراهه­های گسلی با امتداد شمالی-جنوبی با زاویه­ی شیب تقریبا قائم و ریک بسیار کم(حدود5درجه) می­باشد. امتداد غالب درزه­ها نیز روند N5 را نشان­می­دهد. نسبت­­λ2 / λ1­ در ­این پهنه 1/3 است که ­در میدان 2 نمودار فلین­ قرار­می­گیرد.­در این رده، شکستگی­های موازی­با تنش اصلی در چین­خوردگی­ها ایجاد­می­شود که با چین­خوردگی­های ایجادشده و دره­های گسلی سازنده­ی آبراهه­ها در پهنه نیز، هماهنگ است.

کلید واژه­ها: گسل درونه، محورهای استرین، جنوب­خاور تربت­حیدریه، شمال­خاور ایران.

کلید واژه ها: خراسان رضوى