مطالعه استراتیگرافی تاقدیس های دشتک، سلامتی و سپیدار با تاکید خاص بر جنبه های هندسی آن

مطالعه استراتیگرافی تاقدیس های دشتک، سلامتی و سپیدار با تاکید خاص بر جنبه های هندسی آن

عطیه هادی زاده ، کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ، hadizadeh.59a@gmail.com

مهران آرین ، دکتری زمین شناسی ساختمانی از دانشگاه شهید بهشتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ، mehranarian@yahoo.com    

محمدعلی گنجویان ، دکتری زمین شناسی ساختمانی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،  استادیار گروه زمین شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد شاهرود  

geopars2000@yahoo.com

 

چکیده :

مطالعه الگوی هندسه  چین خوردگی یکی از مهمترین مباحث در مطالعه ساختارهای هیدروکربوری به حساب می آید. زون های گسسته میانی  ازعوامل موثر بر الگوی هندسه چین خوردگی می باشد. وجود  زون های گسسته مانند سازندهای هرمز، دشتک و کژدمی  تاثیر به مهمی در هندسه الگوی چین خوردگی تاقدیس های ناحیه فارس دارند. به همین منظور در این مقاله تاقدیس های دشتک، سلامتی و سپیدار مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنین سعی شده تا عناصر سبک چین و سازوکار چین خوردگی در سه تاقدیس مورد نظر مورد بررسی قرار گیرند.  نتایج حاصله از مقایسه مقاطع ساختمانی و همچنین اندازه گیری پارامترهای هندسی نظیر دامنه، طول موج و زاویه بین یال ها، نشان میدهد که ارتباط مستقیمی افزایش دامنه، کاهش طول موج و زاویه بین یال ها در چین ها وجود دارد. به طوری که هر چه از سمت شمال غرب به سمت جنوب شرق پیش می رویم چین ها تنگ و فشرده تر می شوند. در ضمن زون دشتک را باید به عنوان واحد جدایشی اصلی(زون گسسته) منطقه در نظر گرفت.

کلید واژه ها: زاگرس، دشتک، سلامتی، سپیدار، هندسه چین خوردگی، زون دشتک.

کلید واژه ها: فارس