نقش چاههای مشاهده ای و پیزومتریک در تحلیل مخاطرات ناشی از بهره برداری آبهای زیرزمینی در شهر مشهد

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده رضا آل خمیس -سعید کریمی نسب<br>
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

:Abstract
The management of groundwater resources has increasingly become an important task in hydraulic and environmental engineering. Uncertainties resulting from an incorrect measurement in the aquifer that is done to get fitting parameters for whichever model carry imperfection to the model itself. Piezometers are often used in hydrologic studies for measuring pore water pressures and, therefore, hydraulic heads. Here, we consider the errors associated with the use of observation wells instead of the simple piezometers in soils for hydrologic studies. The performance of these two typical instruments was assessed. This paper is showed that for some observation wells design/soil-type combinations, observation wells can be in considerable error. Greatest errors were found where the less efficient of the observation wells designs was in a poorly permeable deposit overlain by a permeable layer. If undetected, these errors could lead hydrologic researchers and/or consultants to make erroneous conclusions about both patterns and rates of ground-water flow in soils.

چکیده

مدیریت منابع آبهای زیرزمینی بتدریج بعنوان یکی از مهمترین وظایف در مهندسی هیدروژئولوژی و محیط زیست در آمده است. در صورتی که پارامترهای ورودی یک مدل از سنجش های نادرست شکل بگیرد، نتایج حاصله از آن مدل کاملاً نامعتبر است. از پیزومترها غالباً در مطالعات هیدروژئولوژیک برای اندازه گیری فشارآب منفذی یا هد آبی استفاده می گردد. در این مطلب خطاهای مرتبط با بکارگیری چاه های مشاهده ای به جای پیزومترها در مطالعات هیدروژئولوژیک مورد توجه واقع شد و عملکرد این دو ابزار مورد ارزیابی قرار گرفت. عمده خطاها در حالتی مشخص شد که چاه مشاهده ای دریک لایه نفوذپذیری که روی آن با یک لایه نفوذناپذیر پوشانیده شده بود( سفره آبدار محبوس)، طراحی گردید.بهره گیری نادرست از اطلاعات حاصل از ابزارهای سنجش سطح آب، می تواند باعث گمراهی محققان و مشاوران هیدروژئولوژیکی که در زمینه مدل ها والگوهای جریان آب در سفره های آب زیرزمینی تحقیق می کنند،گردد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى